ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ඔක්තෝබර් මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-09-26

2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2018 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 07.30 “වසර-මැද මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව” සම්බන්ධ කල් තැබීමේ විවාදය (එ.ජ.නි.ස.)
(මෙම වාර්තාව 2018.07.17 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී)
 

2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න ඇසීමේ කාලය (ප්‍රශ්න 4කි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8කි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30

හාණිපූරණය සඳහා වන කාර්යාලය පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.09.20 දිනැති අංක 37 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 18 බලන්න)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) මුදල් පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.09.20 දිනැති අංක 37 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 19 බලන්න)

(ii) ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නියෝග දෙකක්
(එක් නියෝගයක් 2018.09.20 දිනැති අංක 37 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 6 ලෙස දැක්වෙන අතර 2018.08.10 දිනැති අංක 2083/37 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද අනෙක් නියෝගය 2018.09.18 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනාව 2018.09.21 වැනි දින නිකුත් කළ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරක අංක 2(2) හි පළ කරනු ලැබීය)

(iii) ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටතේ නියෝගය
(2018.09.20 දිනැති අංක 37 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 7 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 05.30 පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.09.20 දිනැති අංක 37 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අයිතම අංක 17 බලන්න)
ප.ව. 05.30 සිට ප.ව. 07.30 “අභාවප්‍රාප්ත ගරු මහත්මා ගාන්ධිතුමාගේ 150 වැනි උපන්දින සංවත්සරය” සිහිකිරීම සඳහා පවත්වනු ලබන කල් තැබීමේ විවාදය (එ.ජා.ප.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි