ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-06-26

2018 ජුනි මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2018 ජූලි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

 

2018 ජූලි මස 03 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත යටතේ නියෝග
(2018.06.21 දින අංක 15 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 7 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2018 ජූලි මස 04 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30

(i) විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් අටක්
(පිළිවෙළින් 2018.02.23, 2018.03.07, 2018.03.19, 2018.04.01, 2018.05.01, 2018.05.08, 2018.05.09 සහ 2018.05.20 දිනැති අංක 2059/52, 2061/22, 2063/13, 2064/49, 2069/18, 2070/2, 2070/6 සහ 2071/85 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද මෙම නියමයන්, 2018.06.21 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2018.06.22 දින නිකුත් කළ අංක 1(4) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

(ii) රේගු ආඥා පනත යටතේ යෝජනා පහක්
(පිළිවෙළින් 2018.03.16, 2018.04.17, 2018.05.01, 2018.05.02, සහ 2018.05.15 දිනැති අංක 2062/45, 2067/2, 2069/2, 2069/19, සහ 2071/15 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද මෙම යෝජනා, 2018.06.21 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2018.06.22 දින නිකුත් කළ අංක 1(4) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

(iii) වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනත යටතේ නියමය
(2018.06.21 දින අංක 15 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 8 බලන්න)

(iv) නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියමයන් දෙකක්
(2018.02.15 දිනැති අංක 2058/33 සහ 2058/34 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රවල පළ කරන ලද මෙම නියමයන්, 2018.06.19 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතර ඒ පිළිබඳ යෝජනා 2018.06.22 දින නිකුත් කළ අංක 1(4) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2018 ජූලි මස 05 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.06.21 දින අංක 15 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 9 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2018 ජූලි මස 06 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 06.30 “පළාත් සභා මැතිවරණය සහ මැතිවරණ ක්‍රමය” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (ඉ.ත.අ.ක.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි