ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-05-15

2018 මැයි මස 17 වැනි දින රැස්වූ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් විසින් 2018 මැයි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2018 මැයි මස 22 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30 ක්‍රමෝපාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පනත යටතේ නියමයන් දෙකක්
(2018.05.11 දින අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ විෂය අංක 16 සහ 17 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව
(ජ.වි.පෙ.)
 

2018 මැයි මස 23 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30 ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ නියමයන් හතක්
(2018.05.11 දින අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ විෂය අංක 9 සිට 15 දක්වා බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2018 මැයි මස 24 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 06.30 ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩල (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(2018.05.11 දින අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ විෂය අංක 30 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

2018 මැයි මස 25 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 06.30 (i) සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නි‍වේදනය
(ii) විසර්ජන පනත යටතේ යෝජනා හතක්

(2018.05.11 දින අංක 1 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ විෂය අංක 1 සිට 8 දක්වා බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි