ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

මැයි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-05-09

2018 මැයි මස 3 වැනි දින රැස්වූ දේශපාලන පක්ෂවල නායකයින් විසින් 2018 මැයි මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2018 මැයි මස 09 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) කාලාවරෝධ (විශේෂ විධිවිධාන) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(iii) දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(iv) අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 ව්‍යවස්ථාවේ (4) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ නියම කරන ලද විධිවිධාන අනුව අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි සභාවාරය තුළදී යථා පරිදි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙන එන ලද ඉහත අංක (i) සිට (iv) දක්වා වූ පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳව දෙවැනි සභාවාරයේ දී ඉතිරි පියවර ගනු ලබනු ඇත)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2018 මැයි මස 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 06.30 අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් 2018.05.08 දින පාර්ලිමේන්තුව අමතා කරන ලද කථාව පිළිබඳ කල් තැබීමේ විවාදය
 

2018 මැයි මස 11 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 06.30 ජාතික විගණන පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 ව්‍යවස්ථාවේ (4) අනු ව්‍යවස්ථාව යටතේ නියම කරන ලද විධිවිධාන අනුව අටවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි සභාවාරය තුළදී යථා පරිදි පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරියට ගෙන එන ලද ඉහත පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව දෙවැනි සභාවාරයේ දී ඉතිරි පියවර ගනු ලබනු ඇත)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි