ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා රැස්වේ

දිනය : 2017-10-06

2017 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින පහත සඳහන් කටයුතු විවාදයට ගැනීමට එකඟ විය:-

 

2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි සඳුදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න

  * විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 පහත නම් ඇති පනත් කෙටුම්පත්වල දෙවැනිවර කියවීම -

(i) “මහ නගර සභා (සංශෝධන)”
(ii) “නගර සභා (සංශෝධන)”
(iii) “ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන)”

(ඉහත පනත් කෙටුම්පත් තුන 2017.09.26 දින පාර්ලිමේන්තුවට පිළිගන්වන ලදී)


(iv) රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීමේ (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත – දෙවැනිවර කියවීම

(2017.09.21 දින අංක 199 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 13 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජ.නි.ස.)
 

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි