ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අගෝස්තු මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-07-31

2017 ජූලි මස 25 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 අගෝස්තු මාසයේ පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-

2017 අගෝස්තු මස 08 වැනි අඟහරුවාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 06.30 (i) සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණය අධිකාරිය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම
(ii) ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය පනත් කෙටුම්පත - දෙවැනිවර කියවීම

(2017.07.25 දින අංක 181 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ පිළිවෙළින් විෂය අංක 12 සහ 15 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ජ.වි.පෙ.)
 

2017 අගෝස්තු මස 09 වැනි බදාදා

ප.ව. 01.00 සිට ප.ව. 01.30 අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න අසන අවස්ථාව (ප්‍රශ්න 4යි)
ප.ව. 01.30 සිට ප.ව. 02.00 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න (ප්‍රශ්න 8යි)
ප.ව. 02.00 සිට ප.ව. 05.00 ශ්‍රී ලංකා තිරසාර සංවර්ධන පනත් කෙටුම්පත - විවාදය කල් තබන ලද ප්‍රශ්නය (2017 මාර්තු 08) - තවදුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යෑමට
ප.ව. 05.00 සිට ප.ව. 06.30 ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ වැටුප් හා දීමනා ප්‍රතිශෝධනය කිරීම
(2017.07.25 දින අංක 181 දරන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ පිළිවෙළින් විෂය අංක 11 සහ 16 බලන්න)
ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (එ.ජා.ප.)
 

2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 “ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව (2016)” පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදය (එ.ජ.නි.ස.)
 

2017 අගෝස්තු මස 11 වැනි සිකුරාදා

පෙ.ව. 10.30 සිට පෙ.ව. 11.30 වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
පෙ.ව. 11.30 සිට ප.ව. 06.30 පෞද්ගලික මන්ත්‍රීන්ගේ යෝජනා හතක්

(i) ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ යෝජනාව (පා.9/’15)
(ii) ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතාගේ යෝජනාව (පා.151/’15)
(iii) ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතාගේ යෝජනාව (පා.156/’15)
(iv) ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතාගේ යෝජනාව (පා.168/’16)
(v) ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාගේ යෝජනාව (පා.163/’15)
(vi) ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතාගේ යෝජනාව (පා.182/’16)
(vii) ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතාගේ යෝජනාව (පා.186/’16)

(ඉහත යෝජනා 2017.07.07 දින නිකුත් කළ අංක 6(5) දරන පාර්ලිමේන්තුවේ පරිපූරකයේ පළ කරන ලදී)

ප.ව. 06.30 සිට ප.ව. 07.30 සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව (ඉ.ත.අ.ක.)

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි