බාගත කිරීම්

 

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව (දහනව වැනි සංශෝධනය දක්වා වූ සංශෝධන ඇතුළත් කරන ලද)
පාර්ලිමේන්තු (බලතල හා වරප්‍රසාද) පනත
පාර්ලි‌මේන්තු‌වේ ස්ථාවර නි‌යෝග
පුද්ගලික විස්තර හා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශය සඳහා නිර්දේශිත ආකෘතිය - උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව

ප්‍රචාරණය කරන්න

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම 2018-05-10