ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභා ලේඛන කාර්යාංශය

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 18 වැනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව සහ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථා‍වර නියෝග අංක 13ට අනුකූලව පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාත්‍රයෙන්ම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාදායකයේ සභා ලේඛන කාර්යාංශය විසින් සම්පූර්ණ වගකීම දරනු ලැබිය යුතුය.

සභා ලේඛන කාර්යාංශය

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු මනා ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා සභා ලේඛන කාර්යාංශය පහත දැක්වෙන ආකාරයට අංශ හතරක‍ට බෙදා වෙන් කර ඇත:-

(අ)  පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න පිළිබඳ අංශය
(ආ) පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය, පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරකය, පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යය සටහන් පිළිබඳ අංශය
(ඇ) පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු අනුපිළිවෙළ, ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම, පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා, දින නියමයක් නොමැති යෝජනා පිළිබඳ අංශය
(ඈ) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව සහ විශේෂ රාජකාරි පිළිබඳ අංශය

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන සූදානම් කිරීම

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍ය පහත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම සභා ලේඛන කාර්යාංශයට පැවරී තිබේ:-

 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරක
 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ ලිපි ලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම
 • පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ
 • පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්

 

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාට ලැබෙන වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන සහ නොකරන ප්‍රශ්න, දැනුම් දෙන ලද දින සිට සම්පූර්ණ දින හතක් ඉකුත් වන්නට මත්තෙන් නොයෙදෙන දිනයකදී පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය.

යෝජනා සම්මතයන්, නියමයන්, නියෝගයන්, ගිවිසුම්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාර පරිපූරක ඇස්තමේන්තු යනාදී සියලු යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් විය යුතු අතර එම යෝජනා භාරදී සම්පූර්ණ දින පහක් ඉකුත්ව නොමැතිනම් ඒ පිළිබඳ විවාදයක් පවත්වනු නොලැබිය යුතුය.

විශ්වාසභංග, විශ්වාසය පළකිරීමේ, දෝෂාභියෝග, විශේෂ කාරක සභා පත්කිරීම් යනාදී දින නියම කර නොමැති යෝජනා වර්ග සහ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා යනාදිය ද පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ පළ කරනු ලැබිය යුතුය.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය මාස තුනකට හෝ හතරකට වරක් මුද්‍රණය කරනු ලබන අතර සභා ලේඛන කාර්යාංශ ප්‍රධානියා විසින් එය තීරණය කරනු ලබයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ අවසන් මෘදුකාංග පිටපත, සභා ලේඛන කාර්යාංශ ප්‍රධානී විසින් එය මුද්‍රණයට යවනු ලබන අවස්ථාවේදීම පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම පිණිස අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ) වෙත ලබා දෙනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරක

ඉදිරි දිනවලට නියමිත පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සහ ඉදිරි දිනයක් යොදාගත් හෝ නොගත් යෝජනා ද ඇතුළත්ව මෙම පරිපූරක සෑම රැස්වීම් සතියකම අවසානයේදී පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට අතිරේකයක් වශයෙන් මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරකයේ අවසන් මෘදුකාංග පිටපත, සභා ලේඛන කාර්යාංශ ප්‍රධානී විසින් එය මුද්‍රණයට යවනු ලබන අවස්ථාවේදීම පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම පිණිස අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ) වෙත ලබා දෙනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය සහ ඊට අදාළ පරිපූරක සියලු අමාත්‍යවරයන්, මන්ත්‍රීවරයන්, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයන්, මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු අනෙකුත් අදාළ නිලධාරීන් වෙත, ඒවා මුද්‍රණය වූ වහාම අධිවේගී තැපෑලෙන් යවනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පිළිබඳ විධිමත් පිළිවෙළ අඩංගු පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය භාෂාත්‍රයෙන්ම මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ අවසන් මෘදුකාංග පිටපත සභා ලේඛන කාර්යාංශ ප්‍රධානී විසින් එය මුද්‍රණයට යවනු ලබන අවස්ථාවේදීම පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීම පිණිස අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ) වෙත ලබා දෙනු ඇත.

සෑම රැස්වීම් සතියකම ප්‍රථම දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය, සියලු අමාත්‍යවරයන්, මන්ත්‍රීවරයන්, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයන්, මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු අදාළ නිලධාරීන් වෙත අධිවේගී තැපෑලෙන් යවනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයේ අන්තර්ගතය -

 • සෙංකෝලය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ කාලානුරූපී සභාවාරය
 • අනුක්‍රමික අංකය
 • පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් ආරම්භවන දිනය හා කාලය
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
 • ආණ්ඩුවේ පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම පිළිබඳ දැනුම්දීම
 • දැනුම්දීමක් අවශ්‍යවන හෝ නොවන යෝජනා
 • ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා (තිබේ නම්)
 • දිනට නියමිත ප්‍රධාන වැඩකටයුතු -
  • දෙවැනි වර කියවීමේ පනත් කෙටුම්පත්, ඒවා කාරක සභා අවස්ථාවේදී සලකා බැලීම යනාදිය
  • යෝජනා, විධිවිධාන, නියෝග, නියමයන්, ගිවිසුම්, පරිපූරක ඇස්තමේන්තු, වාර්ෂික වාර්තා යනාදිය
  • පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා (සෑම මාසයකම රැස්වීම් පැවැත්වෙන පළමු සිකුරාදා)
 • ආණ්ඩුවේ කටයුතු (*) සළකුණුකර දැක්වීම
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම නීතිමය අවශ්‍යතාවයකි. කථානායකවරයා හෝ අදාළ අමාත්‍යවරයන් හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයන් හෝ විසින් පාර්ලිමේන්තු අණ පනත් යටතේ ගෙන එනු ලබන යෝජනා සම්මතයන්, විධිවිධානයන්, නියමයන්, නියෝගයන්, පරිපූරක ඇස්තමේන්තු යනාදිය සභාගර්භයේදී පිළිගන්වනු ලැබේ.

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ වාර්ෂික වාර්තාව වැනි වාර්ෂික වාර්තා, විවිධ අමාත්‍යාංශවල රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන යනාදියත්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ.(6) ව්‍යවස්ථාවේ උපලේඛනයේ සඳහන් කොමිෂන් සභා සහ පරිපාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) වැනි ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ද මේ යටතට ගනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත වැඩකටයුතු යටතේ මෙකී ලිපිලේඛන සියල්ල පිළිගැන්වීම ඇතුළත් කරනු ලබන අතර පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන් වලද ඒවා සඳහන් කරනු ලැබේ.

යම්කිසි ලේඛනයක් පිළිගැන්වීමේ දී කෙටි හැඳින්වීමක් කළ හැකි නමුත් එසේ පිළිගන්වන අවස්ථාවේ දී ඒ පිළිබඳ විවාදයකට ඉඩ ලබා දෙනු නොලැබේ.

එසේ පිළිගන්වනු ලබන සියලු ලිපිලේඛන සභා මේසය මත තැබීමට හෝ කාරක සභාවට යොමු කිරීමට හෝ මුද්‍රණය කිරීමට හෝ නියෝග කළ සේ සලකනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ

සභාවේ කටයුතු බාධාවකින් තොරව ඉටුකිරීම පහසුවනු පිණිස, පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 22 පරිදි, කථානායකවරයාගේ හෝ මූලාසනාරූඩ මන්ත්‍රීවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සියලු අදාළ අණ පනත්, වාර්තා, ගැසට් පත්‍ර, කෙටුම්පත් සංශෝධන යනාදී ලිපිලේඛන ඇතුළත්කර භාෂාත්‍රයෙන්ම අත්‍යාවශ්‍ය ගොනුවක් සකස් කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ එකී ගොනුවේ පිටපතක්, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා, නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා හා සහකාර මහ ලේකම්වරයන් වෙතද ලබා දෙනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ මුද්‍රණය කර පහත දැක්වෙන පාර්ශ්වයන් වෙත ලබා දෙනු ඇත:-

 • පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා
 • ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා
 • පාර්ලිමේන්තුවේ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායකවරයා
 • නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා
 • නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා
 • අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා
 • ජනාධිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා
 • අධ්‍යක්‍ෂ (ව්‍යවස්ථාදායක සේවා)
 • ප්‍රධාන කථා පරිවර්තක (පිටපත් 3)
 • සභා ගර්භය (පිටපත් 3)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පරිපාලන)(සභා ලේඛන කාර්යාංශය)
 • ප්‍රධාන නිලධාරී (සභා ලේඛන කාර්යාංශය)
 • සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත වැඩකටයුතුවලට අදාළ ලිපිලේඛන ඇතුළත් ගොනු සකස්කිරීම සඳහා අදාළ නිලධාරියා

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ පහත පරිදි විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ද යවනු ලැබේ:-

 • හැන්සාඩ් සංස්කාරක (පිටපත් 3)
 • අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ)
 • සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පනත් කෙටුම්පත් කාර්යාංශය)
 • පුස්තකාලයාධිපති
 • වාර්තාකරණ ඒකකය
 • CCTV

 

පාර්ලිමේන්තුවේ සෑම රැස්වීම් දිනයකම රැස්වීම ආරම්භ කිරීමට පෙර සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පරිපාලන) විසින් කථානායකවරයා, නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා, හෝ අදාළ මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීවරයා, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා, නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයා හා සහකාර මහ ලේකම්වරයන් වෙත පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත වැඩකටයුතු කෙටියෙන් විස්තර කරදීම අපේක්ෂිතය. එම ගොනුවේ සියලු ලියකියවිලි ඇතුළත් වේ.

සභාවේ සිදුවන සියලුම වැදගත් සිද්ධීන් සටහන් කර ගැනීම සඳහා සෑම රැස්වීම් දිනකම අවසානය තෙක් සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ නිලධාරියෙක්, සභා ගර්භයේ නිල මැදිරියේ රාජකාරීවල නියැලී සිටියි.

පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු සිදුවන අනුපිළිවෙළ :-

 • අභිනව මන්ත‍්‍රීවරයන්ගේ නිල ප‍්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම
 • ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලැබෙන සංදේශ
 • කථානායකවරයා විසින් කරනු ලබන නිවේදන
 • ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම
 • කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම
 • මහජන පෙත්සම් පිළිගැන්වීම
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප‍්‍රශ්න
 • පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න
 • නොපැමිණීමේ අවසරය පිළිබඳ යෝජනා
 • අමාත්‍යාංශ නිවේදන
 • පෞද්ගලික පැහැදිලි කිරීම්
 • වරප‍්‍රසාද පිළිබඳ ප‍්‍රශ්න
 • ප‍්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භයේ දී දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය නොවන යෝජනා
 • ප‍්‍රධාන වැඩකටයුතු ආරම්භයේ දී දැනුම්දීමක් අවශ්‍ය යෝජනා
 • ශෝක ප‍්‍රකාශ යෝජනා
 • ප‍්‍රධාන වැඩකටයුතු
 • සභාව කල් තැබීම
 • සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරන යෝජනා

 

පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්

පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන් යනු එක් එක් රැස්වීම් දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු කරන ලද වැඩකටයුතු පිළිබඳ නිල වාර්තාව වේ. එය සභාවේ සිදු කරන ලද සියලු වැඩකටයුතුවල සාරාංශයක් වන අතර සභා ලේඛන කාර්යාංශය විසින් භාෂාත්‍රයෙන්ම පිළියෙල කිරීමෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා විසින් සහතික කරනු ලැබේ.

අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසනු ලබන ප‍්‍රශ්න

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 38 පරිදි, අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ප්‍රශ්න හතරක් අසනු ලැබීම සඳහා සෑම මාසයකම පළමු වැනි රැස්වීම් සතියේ බදාදා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සඳහා වෙන් කර ඇති කාලය තුළ මිනිත්තු තිහක කාලයක් වෙන් කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 31 පරිදි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා හෝ යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට බලපෑම් කිරීම සඳහා ප්‍රශ්න අසනු ලැබිය හැකිය. පොදු ප්‍රශ්න හෝ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති විෂයයන් පිළිබඳව ප්‍රශ්න අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන්  අසනු ලබන අතර අනෙක් ප්‍රශ්න අදාළ අමාත්‍යාංශයීය වගකීම ඇති අමාත්‍යවරයකුගෙන් අසනු ලැබිය හැකිය. ප්‍රශ්න මගින් රටේ සමස්ත පරිපාලනය ආවරණය වන අතර ඒවා විදේශ සබඳතාවල සිට නිලධාරිවාදයේ වින්දිතයන් දක්වා පරාසයකට විහිදී යයි.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්නයක් ලැබුණු විට -

 • සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා විසින් දින මුද්‍රාව යොදා සහතිකය සටහන් කරනු ලැබේ.
 • පවත්නා වර්ෂය දක්වමින් අනුක්‍රමික අංකයක් සමඟ සෑම ප්‍රශ්නයක්ම ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ.
 • ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රශ්නය පරිගණකගත කරනු ලැබේ.
 • ඉන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක. 36හි රීතිවලට අනුකූලව ප්‍රශ්නය සංස්කරණය කරනු ලැබේ.
 • සංස්කරණය කරන ලද ප්‍රශ්නය අනුමතිය පිණිස සහකාර මහ ලේකම් (ව්‍යවස්ථාදායක සේවා) වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.
 • අනුමත කරන ලද ප්‍රශ්න අනෙකුත් භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පාර්ලි‌මේන්තු කථා පරිවර්තක වෙත යවනු ලැබේ.
 • පරිවර්තනය කරන ලද ප්‍රශ්න පරිගණකගත කරනු ලැබේ.
 • භාෂාත්‍ර‍යෙන්ම සම්පූර්ණ කරන ලද පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සුදුසු පරිදි පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයට හෝ ඒ හා සම්බන්ධ පරිපූරකයට දින නියම කරමින් ඇතුළත් කරනු ‍ලැබේ.
 • භාෂාත්‍රයෙන්ම වන පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හෝ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරක කෙටුම්පත සැලකිල්ලෙන් කියවා බැලීම සඳහා අදාළ භාෂා ධාරාව වෙත ලබා දෙනු ලැබේ.
 • එය සෝදුපත් කියවීමෙන් අනතුරුව මුද්‍රණය පිණිස සූදානම් කරනු ලැබේ.
 • අනුමත නොවූ හෝ අවසර නොලත් ප්‍රශ්න අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වෙත ආපසු යවනු ලැබේ.

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න වලට අදාළ ක්‍රියා පටිපාටිය
(පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 31 සිට 37)

ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් ඇත.

 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සඳහා අවශ්‍ය දැනුම් දීම
(පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2))

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන හෝ නොකරන සියලු ප්‍රශ්න, පාර්ලිමේන්තුවේ දී එම ප්‍රශ්න විමසනු ලැබීමට නියමිත දිනට සම්පූර්ණ දින හතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයෙහි හෝ එහි පරිපූරකයෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබිය යුතුය.

 

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයෙහි ඇතුළත් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න

එක් රැස්වීම් දිනයක් සඳහා වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න 15 ක් පමණක් කාල ක්‍රමානුගත පිළිවෙල අනුව පළමුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයෙහි ලැයිස්තුගත කරනු ලැබේ.

ප්‍රශ්න ලද අනුපිළිවෙළ මත පදනම්ව එක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට උපරිමය ප්‍රශ්න දෙක බැගින් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයේ ලැයිස්තුගත කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

යම් ප්‍රශ්නකට ලබාදෙන ලද පිළිතුරකින් පැන නගින යම් කාරණයක් වඩාත් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා පමණක් අතුරු ප්‍රශ්න දෙකක් අසනු ලැබිය හැකි අතර ඒ පිළිබඳ කිසිදු විවාදයක් සඳහා අවසර නොමැත.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයෙහි ලැයිස්තුගත ‍කළ හැකි වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් සීමාවක් නොමැත.

සභාවේ දී යම් ප්‍රශ්නකට පිළිතුරු ලබාදෙන ලද භාෂාවෙන් එය හැන්සාඩ් වාර්තාවේ පළ කරනු ලැබේ.

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න හා සම්බන්ධ රීති
(පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 36)

 • ප්‍රශ්නයක එක් විෂයයක් ගැන පමණක් සඳහන් විය යුතුය.
 • වචන 150 නොඉක්ම විය යුතුය.
 • එහි ප්‍රකාශයන් අඩංගු වේ නම් එහි නිරවද්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නය විමසන මන්ත්‍රීවරයා වගකිව යුතුය.

පහත සඳහන් දේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්නයක අඩංගු නොවිය යුතුය:-

 • අත්‍යවශ්‍ය නොවන යම් නමක් හෝ ප්‍රකාශයක්
 • තර්කයක් හෝ අනුමානයෙන් බැස ගත් තීරණයක්
 • ආරෝපිත චෝදනාවක්
 • අනවශ්‍ය විස්තර දක්වන පදයක්
 • අවඥා සහගත ප්‍රකාශයක්
 • කාරක සභාවක පොරොත්තු කරුණක්
 • අධිකරණයක විනිශ්චයට භාජනය වෙමින් පවතින හෝ තීන්දුව අපේක්ෂිත කරුණක්
 • මත ප්‍රකාශයක්, අමුර්ත නීති ප්‍රශ්නයක් හෝ මනඃකල්පිත ප්‍රශ්නයක්
 • පුද්ගලයකුගේ චරිතය හෝ හැසිරීම
 • පෞද්ගලික චර්යාව කෙරෙහි චෝදනා ආරෝපිතයක්
 • එම සභා වාරය තුළ පූර්ණ පිළිතුරක් සැපයූ ප්‍රශ්නයක්

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ යෝජනා

සාමාන්‍යයෙන් සෑම මසකම පළමු රැස්වීම් සතියේ සිකුරාදා පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ යෝජනා මුඛ්‍යස්ථානය ගනු ලැබිය යුතුය. පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනත් කිසියම් ධූරයක් නොදරන මන්ත්‍රීවරයකු පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකු යනුවෙන් අදහස් කරනු ලැබේ.(පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග  අංක 24(3))

සියලුම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා, ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරව සකසා ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ හෝ එහි පරිපූරකයේ අනුපිළිවෙළට මුද්‍රණය කරනු ලැබේ.

යම් පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයකුගේ  නමින් වරකට යෝජනා දහයක් පමණක් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයන්ගේ යෝජනා සඳහා විවාද කාලය වෙන්කිරීම

සෑම යෝජනාවක්ම සභාවේ දී පැයක විවාදයකට බඳුන්වේ. යෝජක මන්ත්‍රීවරයාට මිනිත්තු 10 ක්, අදාළ යෝජනාව ස්ථීර කරනු ලබන මන්ත්‍රීවරයාට මිනිත්තු 5 ක්, අනෙකුත් කථික මන්ත්‍රීවරයන්ට මිනිත්තු 5ක් බැගින් ද, පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා අදාළ අමාත්‍යවරයාට මිනිත්තු 10 ක් සහ අවසානයේදී  යෝජක මන්ත්‍රීවරයාට මිනිත්තු 5 ක්ද වශයෙන් අදාළ පැයක කාලය බෙදා දෙනු ලැබේ.

යම් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් සම්මත වීම හෝ නොවීම පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්වල ඇතුළත් කරනු ලැබේ. අදාළ දිනය සඳහා ලැයිස්තුගත කර තිබූ එකී යෝජනා න්‍යාය පත්‍රයෙන් සහ පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ.

 

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව/ පක්ෂ නායක රැස්වීම

කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයාගේ අනුදැනුම මත කාරක සභාවට යොමුකරනු ලබන පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු සඳහා වෙන් කළ යුතු කාල සීමාව සහ වෙනත් කරුණු සලකා බලා තීරණය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 115 යටතේ ස්ථාපිතව ඇත.

කථානායකවරයා සභාපතිවරයා වූ ද, නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා, නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා, පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා, විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ නායකවරයා, ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයා සහ තේරීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරනු ලබන තවත් සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් අට දෙනෙකුගෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව සමන්විත වේ.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විධිමත් ලෙස පත්වන තුරු පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු සඳහා කාලය වෙන්කළ යුතු ආකාරය පක්ෂ නායක රැස්වීමකින් තීරණය කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමක් පැවැත්වීමට තීරණය වූ පසු පහත සඳහන් රාජකාරී ඉටුකිරීමට සභා ලේඛන කාර්යාංශ ප්‍රධානියා වග බලාගත යුතු වේ -

(අ) කාරක සභාවේ සියලු සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා විසින් අත්සන් තබන ලද කැඳවීම් ලිපිය භාෂාත්‍රයෙන්ම බෙදා හැරීම.
(ආ) අදාළ නිලධාරීන්ට කැඳවීමේ ලිපිය අභ්‍යන්තරව බෙදා හැරීම.
(ඇ) කාරක සභා සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන් වෙත කැඳවීම් ලිපි අධිවේගී තැපෑල මඟින් යවා දුරකථනයෙන් මෙන්ම කෙටි පණිවුඩ මාර්ගයෙන් ද දැනුම්දීම.
(ඈ) අදාළ පරිදි පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම පිළිබඳව සභාවේ නිවේදනය කිරීම.
(ඉ) න්‍යාය පත්‍රය සැකසීම සහ පෙර පැවති රැස්වීමේ කාර්ය සටහන් සම්මත කර ගැනීමට භාෂාත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම.
(ඊ) කථා පරිවර්තනය සඳහා ප්‍රධාන කථා පරිවර්තක වෙත දැන්වීම.
(උ)  එකී කාර්ය සටහන් කඩිනමින් සකසා පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාගේ අත්සනට යොමු කිරීම.
(ඌ) කාරක සභාවේ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට සහ අනෙකුත් අදාළ අභ්‍යන්තර කාර්යාල වෙත එහි කාර්ය සටහන් බෙදාහැරීම.(කාර්ය සටහන්වල අන්තර්ගතය සලකා බලා දැනුවත්කිරීම සහ ඉදිරි පියවර ගැනීම සඳහා ඉන් උපුටාගන්නා ලද  කොටස් අවශ්‍ය නම් අදාළ අංශ ප්‍රධානීන් වෙත යැවීම.)
(එ)  ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වාර්තා කරන ලද කාර්ය සටහන් සිංහල හා දෙමළ භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්තක වෙත යැවීම.
(ඒ) භාෂාත්‍රයෙන්ම කාර්ය සටහන් සම්පූර්ණ කිරීම සහ ඒවා කාරක සභාවේ සාමාජික මන්ත්‍රීවරයන්ට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවීම.

 

සභා ලේඛන කාර්යාංශයට පැවරී ඇති විශේෂ කාර්යයන්

ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා

අභාවප්‍රාප්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් පිළිබඳ ශෝකය ප්‍රකාශ කිරිමේ යෝජනා සලකා බලනු ලැබේ -

 1. ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා අවසානයේ කථානායකවරයා විසින් කියවනු ලබන සටහන සකස් කිරීම.
 2. අදාළ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාවේ උදෘතය අභාවප්‍රාප්ත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ පවුලේ ඥාතීන් වෙත යැවීම.

 

පාර්ලිමේන්තුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් අවසන් වූ වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා‍ වෙනුවෙන් සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා විසින් පහත සඳහන් මූලික කටයුතු සූදානම් කළ යුතු වේ:-

(අ) තේරී පත්වූ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගේ සහ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කරන ලද මන්ත්‍රීවරයන්ගේ ලිපිනයන් සහිත මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක පදනමින් සකස් කරන ලද නාම ලේඛනයක් ලබා ගැනීම.

(ආ) ඉහත පත්කිරීම්වලට අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ පිටපත් 300ක් ලබා ගැනීම.

(ඇ) තේරී පත්වූ සහ පත්කරන ලද සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට භාෂාත්‍රයෙන් සකස් කරන ලද ලිපියක් අධිවේගී තැපෑලෙන් යැවීම -

  එකී ලිපියෙහි පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය:-

  * පළමුවැනි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනය සහ වේලාව.

  * පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පක්ෂපාතීත්වය පිළිබඳ දිවුරුම් දීම හෝ ප්‍රතිඥාව ලබා දීම සිදු කිරීමට කැමති කුමන භාෂාවකින් ද යන්න විමසීම.

  * පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන:-
  1. පළමුවැනි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනය නියම කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනයේ පිටපතක්.
  2. පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිවෙළ දැක්වෙන සංදේශයේ භාෂාත්‍රයෙන්ම සකස් කළ පිටපතක්.
  3. පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිවෙල දක්වමින් භාෂා භාෂාත්‍රයෙන්ම සකස් කළ ‍ලියවි‍ල්ලේ පිටපතක්.
  4. සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දුෂ්කරතාවයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට වේත්‍රධාරී විසින් සකස් කරන ලද වාහන අවසරපත් ලේබලය.

(ඈ) පාර්ලිමේන්තුව විසින් යවනු ලබන සියලුම ලිපිලේඛන යැවිය යුත්තේ කුමන ලිපිනයටද යන්න දැනුම් දෙන ලෙස තේරී පත්වූ සහ පත්කරන ලද මන්ත්‍රීවරයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීම.

(ඉ) අලුතින් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයන්ට බෙදා දීම සඳහා භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රිත ස්ථාවර නියෝග පිටපත් තිබෙන බවට තහවුරු කර ගැනීම.

(ඊ) පහත සඳහන් ලිපිලේඛන සහ අවශ්‍යතා පරීක්ෂා කර බැලීම:-

 • භාෂාත්‍රයෙන් මුද්‍රිත දිවුරුම් ප්‍රකාශ
 • කථානායකවරයා, නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඡන්ද පත්‍රිකා (එම එක් එක් ඡන්ද පත්‍රිකාව පිටුපස පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයාගේ නිල මුද්‍රාව තබා තිබිය යුතුය)
 • අලුතින් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා අදාළ ලේබල් සහිත සටහන් පත්‍ර
 • කථානායකවරයාගේ, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ‍ ලේකම්වරයාගේ, නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්වරයාගේ සහ සහකාර මහ ලේකම්වරයන්ගේ සහ සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සටහන් පත්‍ර
 • ඡන්දයේදී භාවිතා කිරීමට ඡන්ද පෙට්ටි 02 ක්
 • සභා ගර්භයේදී ඡන්ද පෙට්ටි සීල් තැබීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපිද්‍රව්‍ය -
  සීල් තැබීමේ ඉටි
  ඉටිපන්දම්
  ගිනි පෙට්ටිය
  රතු පාට පටි
 • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රශ්නාවලිය

(උ) භාෂාත්‍ර‍යෙන් මුද්‍රිත පැමිණීමේ සටහන් පත්‍රිකා

(ඌ) පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 47(2) ප්‍රකාරව බෙදුම් ලැයිස්තුව

(එ) පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රය ඇතුළු අනෙකුත් ලියකියවිලි අමාත්‍යවරයන්ට සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට රැස්වීම් දිනවල සහ අනෙකුත් දිනවල යැවීම සඳහා අදාළ ලිපිනයන්හි ලැයිස්තුවක්.

(ඒ) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු භාෂාත්‍රයෙන්ම සැකසීමේදී අඩංගු විය යුතු කරුණු -

 1. ජනාධිපතිවරයා විසින් රැස්වීම කැඳවීමේ ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්වරයා විසින් කියවීම.
 2. කථානායකවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම (පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 4)
 3. අභිනවයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයන්ගේ නිල ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම දීම (ස්ථා.නි. අංක 5)
 4. නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම (ස්ථා.නි. අංක 6 (2))
 5. නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම (ස්ථා.නි. අංක 6 (2))

 

(ඔ) එදිනම ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව අමතයි නම්;

 1. කථානායකවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය කියවීම
 2. ජනාධිපතිවරයාගේ කථාව
  යන්නද ඇතුළත් කළ යුතුය.

 

(ඕ) යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම (ඊළඟ රැස්වීම් වාරය පිලිබඳ දැනුම් දීමේ යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභානායකවරයා විසින් කළ යුතුය)

(ක) පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත වැඩකටයුතු සහ උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම පිළිබඳ භාෂාත්‍රයෙන්ම වූ සංදේශය විස්තර සහිතව මුද්‍රණය කිරීම.

(ග) පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත වැඩකටයුතු පිළිබඳ ලේඛනයේ පිටපතක් සහ  කථානායකවරයාගේ දැනගැනීම සඳහා සවිස්තර වාර්තාවක පිටපතක්.

(ච) අභිනවයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරයන්ගේ පහසුව පිණිස තොරතුරු කවුළුවක් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ දින දෙකක් පැවැත්වීම.

(ජ) පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීම සඳහා සියලු දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන්, සහ කාර්යාංශ ප්‍රධානීන් කැඳවා රැස්වීමක් පැවැත්වීම:-

 • තොරතුරු කවුළුව මෙහෙයවීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීම.
 • පහත සඳහන් පොත් පිංච/ ලේඛන ආදිය තොරතුරු කවුළුවට සැපයීම -
  − භාෂාත්‍රයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සහ ස්ථාවර නියෝග පිටපත්
  − පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට සැපයෙන පහසුකම් හා අනෙකුත් ආශ්‍රිත තොරතුරු
  − පාර්ලිමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර දුරකථන නාමාවලිය
  − බලතල හා වරප්‍රසාද පනත
  − පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන්ට සැපයෙන සේවා සහ පහසුකම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු පොත
  − පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමය, අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය සහ දකුණු ආසියා සහයෝගිතා සමුළුව ආදියේ සාමාජික පත්‍රිකා

 

(ට) සියලු මන්ත්‍රීවරයන් සිය නිල ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම  නිම වූ වහාම මන්ත්‍රී නාමලේඛනයෙහි අත්සන් තැබිය යුතුය.

 

යම් හෙයකින් පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ නව සභා වාරය ආරම්භයේ දී පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ සභා ලේඛන කාර්යාංශය වෙත විශේෂ රාජකාරී පැවරෙනු ඇත.

අමතන්න
එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා
janakantha_s@parliament.lk
   
පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි