ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභා ලේඛන කාර්යාංශය

හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 18 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව සහ ස්ථා‍වර නියෝග අංක 12 අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාත්‍රයෙන්ම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවස්ථාදායකයේ සභා ලේඛන කාර්යාලය සම්පූර්ණ වගකීම දරයි.

සභා ලේඛන කාර්යාලයේ විවිධ අංශ

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු මනා ලෙස පවත්වාගෙන යාම සඳහා සභා ලේඛන කාර්යාලය පහත දැක්වෙන ආකාරයට අංශ හතරක‍ට වෙන් කර ඇත.

(අ) පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න අංශය
(ආ) න්‍යාය පුස්තකය, පරිපූරකය, න්‍යාය පත්‍රය සහ පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යය සටහන් අංශය
(ඇ) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අනුපිළිවෙළ, ලිපිලේඛනාදිය ඉදිරිපත් කිරීම, පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා, දින නියමයක් නොමැති යෝජනා, අංශය
(ඈ) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව සහ විශේෂ රාජකාරි අංශය

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන සූදානම් කිරීම

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට අත්‍යවශ්‍යය අවශ්‍යතා වන පහත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම ති‍බෙන්නේ සභා ලේඛන කාර්යාලයටය.

 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරකය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ ලිපි ලේඛනාදිය ඉදිරිපත් කිරීම
 • පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩකටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ
 • පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්

 

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය

පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්වරයාට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ලැබෙන වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න සහ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න එම දැනුම්දීම කළ දින සිට පැහැදිලි දින හතක් ඉක්ම යාමට පෙර පිළිතුරු ලබා ගැනීම සඳහා න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් කළ යුතුය.

විධිවිධාන, යෝජනා සම්මත, නියමයන්, නියෝග, ගිවිසුම්, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාර පරිපූරක ඇස්තමේන්තු හා පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙකුත් අනපනත් ආදී සියලු යෝජනා න්‍යාය පුස්තකයේ ඇතුළත් විය යුතු අතර එම යෝජනාව භාරදී පැහැදිලි දින පහක් ඉකුත්ව නොමැතිනම් ඒ පිළිබඳ විවාදයක් නොපැවැත්විය යුතුය.

විශ්වාසභංග, විශ්වාසය පළකිරීමේ, දෝෂාභියෝග, තේරීම් කාරක සභා පත්කිරීම් යනාදී දින නියම කර නොගත් යෝජනා වර්ග සහ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා ආදියද න්‍යාය පුස්තකයේ මුද්‍රණය විය යුතුය.

න්‍යාය පුස්තකය මාස තුනකට හෝ හතරකට වරක් මුද්‍රණය විය යුතු අතර එය තීරණය කරනු ලබන්නේ සභා ලේඛන කාර්යාල ප්‍රධානියා විසිනි.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පුස්තකය හා සම්බන්ධ පරිපූරකය

ඉදිරි දිනවලට නියමිත පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සහ ඉදිරි දිනයක් යොදාගත් හෝ නොගත් යෝජනා ද ඇතුළත්ව මෙම පරිපූරකය සෑම රැස්වීම් සතියකම අගදී න්‍යාය පුස්තකයට අතිරේකයක් වශයෙන් මුද්‍රණය කෙරේ.

මෙම න්‍යාය පුස්තකය සහ පරිපූරකය සියලු මැති ඇමතිවරු, අමාත්‍යංශ ලේකම්වරු, මාධ්‍ය ඇතුළු අනෙකුත් අදාළ නිලධාරීන් වෙත, එය මුද්‍රණය වූ වහාම කඩිනම් තැපෑලෙන් යැවේ.

න්‍යාය පුස්තකයේ අවසන් මෘදු පිටපත, සභා ලේඛන අංශ ප්‍රධානී විසින් එය මුද්‍රණයට යැවෙන අවස්ථාවේදීම, අධ්‍යක්‍ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ) වෙත ලබාදේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රය

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පිළිබඳ විධිමත් පිළිවෙල අඩංගු පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රය භාෂාත්‍රයෙන්ම මුද්‍රණය කෙරේ.

සෑම රැස්වීම් සතියකම ප්‍රථම දිනයේ න්‍යාය පත්‍රය සියලු මැති ඇමතිවරු, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, මාධ්‍ය ඇතුළු අදාළ නිලධාරීන් වෙත කඩිනම් තැපෑලෙන් යැවේ.

න්‍යාය පත්‍රයේ අවසන් මෘදු පිටපත සභා ලේඛන අංශ ප්‍රධානී විසින් එය මුද්‍රණයට යැවෙන අවස්ථාවේදීම, අධ්‍යක්ෂ (තොරතුරු හා පද්ධති කළමනාකරණ) වෙත ලබා දේ.

පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයේ අන්තර්ගතය -

 • සෙංකෝලය
 • පාර්ලිමේන්තුවේ කාලානුරූපී වාරය සභා සැසිවාරය
 • අනුක්‍රමික අංකය
 • පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් ආරම්භවන දිනය හා කාලය
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
 • ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා (ඇතොත්)
 • ආණ්ඩුවේ පනත් කෙටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ යෝජනා
 • දැනුම්දීමක් අවශ්‍යවන හෝ නොවන යෝජනා
 • ප්‍රධාන කටුයුතු -
  • දෙවැනි වර කියවීමේ පනත් කෙටුම්පත්, කාරක සභා, සළකා බැලීම් ආදිය
  • යෝජනා, විධිවිධාන, නියෝග, නියමයන්, ගිවිසුම්, පරිපූරක ඇස්තමේන්තු, වාර්ෂික වාර්තා යනාදී යෝජනා වර්ග
  • පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා (සෑම මසකම රැස්වීම් යෙදෙන පළමු සිකුරාදා දින)
 • ආණ්ඩුවේ කටයුතු (*) සළකුණුකර දැක්වීම
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න

 

ලිපිලේඛන ආදිය පිළිගැන්වීම

ලිපිලේඛන ආදිය පිළිගැන්වීම නීතිමය අවශ්‍යතාවකි. ගරු කථානායකතුමා හෝ අදාළ ඇමතිවරු හෝ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු හෝ විසින් පාර්ලිමේන්තු අණපනත් යටතේ ගෙන එන යෝජනා සම්මත, විධිවිධාන, නියමයන්, නියෝග, පරිපූරක ඇස්තමේන්තු ආදිය සභාගර්භයේදී ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා, මහ බැංකු වාර්තාව වැනි වාර්ෂික වාර්තා, විවිධ අමාත්‍යාංශවල රාජ්‍ය සංස්ථා හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි මූල්‍ය ප්‍රකාශන ආදියත්, මානව හිමිකම් කොමිසම සහ පරිපාලනය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) ආදී ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන ද මේ යටතට ගැනේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත කටයුතු යටතේ මෙකී ලිපිලේඛන සියල්ල පිළිගැන්වීම ඇතුළත් කරන අතර කාර්ය සටහන් වලද සඳහන් කෙරේ.

ඕනෑම ලේඛනයක් පිළිගැන්වීමේ දී කෙටි හැඳින්වීමක් කළ හැකි නමුත් එසේ පිළිගන්වන අවස්ථාවේ දී විවාදයකට ඉඩ නැත.

එසේ පිළිගන්වනු ලබන සියලු ලිපිලේඛන මේසය මත තැබීමට හෝ කාරක සභාවට යොමු කිරීමට හෝ මුද්‍රණයට යැවීමට හෝ අණ කළ සේ සැළකේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳ අනුපිළිවෙළ

සභාවේ කටයුතු සුගමව ඉටුකිරීම පහසුවනු වස්, ගරු කථානායකතුමාගේ හෝ ස්ථාවර නියෝග අංක 19 පරිදි මූලාසනාරූඩ මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රයෝජනය පිණිස හෝ සියළ අදාළ අණපනත්, වාර්තා, ගැසට් පත්‍ර, කෙටුම්පත් සංශෝධන ආදී සහායක ලිපිලේඛන ඇතුළත්කර භාෂාත්‍රයෙන්ම සකසන අත්‍යාවශ්‍ය ගොනුවක් සකසා ලබාදේ.

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තර පිටපතක්, පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් හා සහකාර මහලේකම් වෙතද ඉදිරිපත් කෙරේ.

මෙම පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ගොනුවක් බැගින්,

 • සභානායකතුමා
 • ආණ්ඩු පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා
 • විපක්ෂ නායකතුමා
 • අධ්‍යක්‍ෂ (ව්‍යවස්ථාදායක සේවා)
 • හැන්සාඩ් සංස්කාරක (පිටපත් 3)
 • ප්‍රධාන කථා පරිවර්තක (පිටපත් 3)
 • සභා ලේඛන කාර්යාල ප්‍රධානී
 • පුස්තකාලයාධිපති
 • පර්යේෂණ අංශය
 • සභා ගර්භය (පිටපත් 3)
  පිටපත් තුනකින් වෙන් වශයෙන් ලිපිලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම,
  * අද දින පිළිගන්වන ලිපිලේඛන
  * පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්
  * අනු පිටපත්
 • ප්‍රධාන නිලධාරී (සභා ලේඛන කාර්යාලය)
 • සභා ලේඛන කාර්යාලයේ භාෂා ධාරා

 

පාර්ලිමේන්තුවේ සෑම රැස්වීම් දිනයක ආරම්භයට පෙර සභා ලේඛන කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වන සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (පරිපාලන) විසින් ගරු කථානායකතුමා හෝ අදාළ මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමා, පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්, නියෝජ්‍ය මහලේකම්, හා සහකාර මහලේකම් වෙත පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත කටයුතු කෙටියෙන් විස්තර කරදීම අපේක්ෂිතය. එම ගොනුවේ සියලු ලියකියවිලි ඇතුළත්වන බවට ඔහු වග බලා ගත යුතුය.

සභාවේ සිදුවන ඕනෑම වැදගත් සිද්ධියක් සටහන් කර ගැනීම සඳහා සෑම රැස්වීම් දිනකම අවසානය තෙක් සභා ලේඛන කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක්, නිලධාරී මැදිරියේ රැඳී සිටී.

පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු සිදුවන අනුපිළිවෙළ -

 • මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ නිල ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම් දීම
 • ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සංදේශ
 • කථානායකවරයාගේ නිවේදන
 • ලිපි ලේඛන පිළිගැන්වීම
 • කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම
 • පෙත්සම්
 • ප්‍රශ්න
 • ස්ථාවර නියෝග 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න
 • ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා
 • නොපැමිණීමට අවසර ඉල්ලීම
 • අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රකාශ
 • පෞද්ගලික කරුණු පැහැදිලි කිරීම්
 • වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න
 • යෝජනා
 • ප්‍රධාන කටයුතු
 • සභාව කල් තැබීම
 • සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කරන යෝජනා

 

පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්ය සටහන්

කාර්ය සටහන් යනු එක් එක් රැස්වීම් දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවන දේ පිළිබඳ නිල වාර්තා වේ. එය සභාවේ සිදු කෙරෙන සියලු කටයුතුවල සාරාංශයක් වන අතර සභා ලේඛන කාර්යාංශය විසින් භාෂා තුනෙන්ම පිළියෙල කර පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා විසින් සහතික කරනු ලැබේ.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න

පාර්ලිමේන්තුවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් ඇමතිවරයෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසනු ලබන්නේ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා හෝ යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට බලපෑම් කිරීම සඳහාය; ප්‍රශ්න මගින් රටේ සමස්ත පරිපාලනය ආවරණය කෙරෙන අතර ඒවා විදේශ සබඳතාවල සිට නිලධාරිවාදයේ වින්දිතයන් වූ පුද්ගලයන් දක්වා පරාසයක විහිදෙයි.

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්නයක් ලැබුණු විට -

 • සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා විසින් දින මුද්‍රාව යොදා සහතිකය සටහන් කළ යුතු වේ
 • ප්‍රවර්තන වර්ෂය දැක්වෙන අංකයක් සමඟ සෑම ප්‍රශ්නයක්ම ලියාපදිංචි කරනු ලැබේ
 • ලියාපදිංචි කරන ලද ප්‍රශ්නය පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් විසින් පරිගණක මගින් යතුරු ලියනය කරනු ලැබේ
 • ඉන් අනතුරුව ස්ථාවර නියෝග අංක. 31හි රීතිවලට අනුකූලව ප්‍රශ්නය සංස්කරණය කෙරේ
 • සංස්කරණය කරන ලද ප්‍රශ්නය අනුමැතිය පිණිස සහකාර මහලේකම් වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ
 • අනුමත කරන ලද ප්‍රශ්න අනෙකුත් භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පාර්ලි‌මේන්තු කථා පරිවර්තක වෙත යැවේ
 • පරිවර්තනය කරන ලද ප්‍රශ්න පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් විසින් පරිගණක මගින් යතුරු ලියනය කරනු ලැබේ
 • භාෂා තුනෙන්ම වන සම්පූර්ණ කරන ලද ප්‍රශ්න සුදුසු පරිදි න්‍යාය පත්‍රයට හෝ පරිපූරකයට ඇතුළු කිරීම සඳහා දින නියම කෙරේ
 • භාෂාත්‍රයෙන්ම වන න්‍යාය පත්‍ර හෝ පරිපූරක කෙටුම් පත ප්‍රවේශමෙන් කියවා බැලීම සඳහා අදාළ භාෂා ධාරාව වෙත ලබා දීම සිදු කෙරේ
 • එය සෝදුපත් කියවීමෙන් අනතුරුව මුද්‍රණය පිණිස සූදානම් කරනු ලැබේ
 • අනුමත නොවූ හෝ අවසර නොලත් ප්‍රශ්න අදාළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වෙත ආපසු යවනු ලැබේ

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න වලට අදාළ ක්‍රියා පටිපාටිය
(ස්ථාවර නියෝග 26 සිට 32 දක්වා)

ප්‍රශ්න වර්ග දෙකක් ඇත.

 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න
 • වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න

පොදු කටයුතු හෝ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති විෂයයන් (නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයෙකු නොමැති) පිළිබඳ ප්‍රශ්න අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් අසනු ලැබෙන අතර අනෙක් ප්‍රශ්න අමාත්‍යාංශ වගකීමක් ඇති අමාත්‍යවරයකුගෙන් අසනු ලැබේ.

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න සඳහා අවශ්‍ය දැනුම් දීම
(ස්ථාවර නියෝග 23(2))

වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන හෝ වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන සියලු ප්‍රශ්න, එම ප්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමසනු ලැබීමට නියමිත දිනට සම්පූර්ණ දින හතකට පෙර න්‍යාය පත්‍රයහි හෝ එහි පරිපූරකයෙහි ඇතුළත් කරනු ලැබේ.

 

න්‍යාය පත්‍රයෙහි ඇති පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න

එක් රැස්වීම් දිනයකට වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න 15 ක් පමණක් කාල ක්‍රමානුගත පිළිවෙල අනුව පළමුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයෙහි ලැයිස්තුගත කෙරේ.

ප්‍රශ්න ලද අනුපිළිවෙළ මත පදනම් වෙමින් එක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට ප්‍රශ්න තුන බැගින් ලැයිස්තුගත ‍කිරීම සිදු වේ.

ලබාදෙන ලද පිළිතුර හා සම්බන්ධ යම් කරුණක් තවදුරටත් පැහැදිලි කර ගැනීම පිණිස අතුරු ප්‍රශ්න තුනක් ඇසී‍මේ හැකියාව ඇත.

කිසිදු විවාදයක් සඳහා අවසර නොමැත.

පාර්ලිමේන්තුවේ න්‍යාය පත්‍රයෙහි ලැයිස්තුගත ‍කළ හැකි වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂා නොකරන ප්‍රශ්න සංඛ්‍යාව සම්බන්ධයෙන් සීමාවක් නොමැත.

සභාවේ දී පිළිතුර ලබාදෙන ලද භාෂාවෙන් එම පිළිතුරු හැන්සාඩ් වාර්තාවේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

 

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රශ්න හා සම්බන්ධ රීති
(ස්ථාවර නියෝග 31)

 • එක් විෂයයක් පමණි.
 • වචන 150 නොඉක්මවිය යුතුය.
 • ප්‍රශ්නය විමසන මන්ත්‍රීවරයා එහි අඩංගු කවර හෝ ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු වේ.
 • පහත සඳහන් දේ අඩංගු නොවිය යුතුය.
 • අත්‍යවශ්‍ය නොවන කවර හෝ නමක් හෝ ප්‍රකාශයක්
  තර්කයක් හෝ අනුමානයෙන් බැස ගත් තීරණයක්
  ආරෝපිත චෝදනාවක්
  වක්‍රෝති යෙදුම්
  පරිහාස යෙදුමක්
  කාරක සභාවක පොරොත්තු කරුණක්
  අධිකරණ තීන්දුව පොරොත්තු කරුණක්
  මත ප්‍රකාශයක්, නීති සෛද්ධාන්තික ගැටළුවක්, උපකල්පිතයක්
  පුද්ගලයකුගේ චරිතය හෝ චර්යාව
  පෞද්ගලික චර්යාව කෙරෙහි චෝදනා ආරෝපිතයක්
  පූර්ණ පිළිතුරක් සැපයූ ප්‍රශ්නයක්

 

පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා

සෑම මසකම පළමු සිකුරාදා රැස්වීම් දිනයේ ප්‍රමුඛත්වය හිමිවිය යුත්තේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා සඳහාය. පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යනුවෙන් අදහස් කරනුයේ අමාත්‍ය ධූරයක් නොදරන මන්ත්‍රීවරයකු යන්නයි.

සියලුම පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා, ස්ථාවර නියෝග ප්‍රකාරව සකසා එය න්‍යාය පුස්තකයේ හෝ එහි පරිපූරකයේ පිළිවෙලට මුද්‍රණය කෙරේ.

පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනා සඳහා විවාද කාලය වෙන්කිරීම

සෑම යෝජනාවක්ම සභාවේ දී පැයක විවාදයකට බඳුන්වේ. යෝජකයාට විනාඩි 10 ක්, කථිකයකු සඳහා විනාඩි 5 බැගින්, අදාළ ඇමතිවරයාගේ පිළිතුර සඳහා විනාඩි 10 ක්. අවසාන විනාඩි 5 යෝජකයාට නැවත වරක් වශයෙන් කාලය බෙදා දේ.

යම් පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් සම්මත වූවත් නොවූවත් එය පාර්ලිමේන්තු කාර්ය සටහන්වල මුද්‍රණය වේ. එකී යෝජනා න්‍යාය පත්‍රයෙන් ඉවත් කෙරේ.

 

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව/ පක්ෂ නායක රැස්වීම

පාර්ලිමේන්තු කටයුතු සාකච්ඡා කිරීමටත්, ගරු කථානායකතුමා විසින් සභා නායකතුමාගේ අනුදැනුම මත කාරක සභාවට යොමුකරන අකෙතුත් කරුණු සඳහා කාලය වෙන් කිරීම සළකා බැලෙන පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව ස්ථාවර නියෝග 124 යටතේ ස්ථාපිතව ඇත.

මෙහි සාමාජික සංයුතිය වනුයේ ගරු කථානායකතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමා, සභානායකතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා, ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා ඇතුළු විශේෂ කාරක සභාව විසින් නාමනය කරනු ලබන අනෙකුත් මන්ත්‍රීවරු 24 දෙනෙකි.

පාරිලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විධිමත් ලෙස පත්වන තුරු පාර්ලිමේන්තු විවාද සඳහාත් අනෙකුත් කටයුතු සඳහාත් කාලය වෙන්කළ යුතු ආකාරය තීරණය කරනුයේ මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීම අවිධිමත් කාරක සභාවක් ලෙස රැස්වීමෙනි.

රැස්වීමක් පැවැත්වීමට තීරණය වූ පසු පහත සඳහන් රාජකාරී ඉටුකිරීමට සභා ලේඛන කාර්යාල ප්‍රධානියා වග බලාගත යුතු වේ –

(අ) කාරක සභාවේ සියලු සාමාජිකයින් වෙත පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් විසින් අත්සන් තැබූ කැඳවීම් ලිපිය භාෂාත්‍රයෙන්ම බෙදා දීම.

(ආ) අදාළ නිලධාරීන්ට කැඳවීමේ ලිපිය අභ්‍යන්තරව බෙදා දීම.

(ඇ) කාරක සභා සාමාජිකයින් වෙත කැඳවීම් ලිපි ෆැක්ස් මගින් යවා දුරකථනයෙන්ද දැන්වීම.

(ඈ) සභාවේ නිවේදනය කිරීම.

(ඉ) න්‍යාය පත්‍රය සැකසීමේ සහ කලින් රැස්වීමේ කාර්ය සටහන් සම්මත කර ගැනීමට භාෂාත්‍රයෙන් ඉදිරිපත් කිරීම.

(ඊ) කථා පරිවර්තනය සහ වාච්‍ය අනුසාරී වාර්තාකරණය සඳහා ප්‍රධාන කථා පරිවර්තක සහ හැන්සාඩ් සංස්කාරක වෙත දැන්වීම.

(උ) එකී කාර්ය සටහන් කඩිනමින් සකසා පාර්ලිමේන්තු මහලේකම්ගේ අත්සනට යොමු කිරීම.

(ඌ) කාරක සභාවේ සාමාජිකයින්ට සහ අනෙකුත් අදාළ කාර්යාල වෙත එහි කාර්ය සටහන් බෙදාහැරීමට;

(එ) ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන ලද කාර්ය සටහන් සිංහල හා දෙමළ භාෂාවන්ට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ප්‍රධාන පාර්ලිමේන්තු කථා පරිවර්තක වෙත යැවීමට;

(ඒ) භාෂා තුනෙන්ම කාර්ය සටහන් සම්පූර්ණ කිරීමට සහ ඒවා කාරක සභාවේ සාමාජිකයින්ට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යැවීමට.

 

සභා ලේඛන කාර්යාංශයට පැවරී ඇති විශේෂ කාර්යයන්

ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා

අභාවප්‍රාප්ත වූ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳ ශෝකය ප්‍රකාශ කිරිමේ යෝජනා සළකා බලනු ලැබේ -

 1. ගරු කථානායකතුමා විසින් කියවීම පිණිස ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනා අවසානයේ කියවනු ලබන සටහන සකස් කිරීම.
 2. අදාළ ශෝක ප්‍රකාශ යෝජනාවේ බඳින උදෘතය අභාවප්‍රාප්ත ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයාගේ පවුලේ ඥාතීන් වෙත යැවීම.

 

පාර්ලිමේන්තුව උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් අවසන් වූ වහාම පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්වරයා‍ වෙනුවෙන් සභා ලේඛන කාර්යාංශයේ ප්‍රධානියා විසින් පහත සඳහන් මූලික කටයුතු සූදානම් කළ යුතු වේ:

(අ) තේරී පත්වූ සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කරන ලද මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මැතිවරණ දිස්ත්‍රික්ක පදනමින් සකස් කරන ලද, ඔවුන්ගේ ලිපිනයන් සහිත නාම ලේඛනයක් ලබා ගැනීම.

(ආ) ඉහත පත්කිරීම්වලට අදාළ ගැසට් නිවේදනයේ පිටපත් 300ක් ලබා ගැනීම

(ඇ) තේරී පත්වූ සහ පත්කරන ලද සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට භාෂා තුනෙන්ම ලියන ලද ලිපියක් සීඝ්‍රගාමී තැපෑලෙන් යැවීම -

  එකී ලිපියෙහි පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් විය යුතුය:-

  * පළමුවැනි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනය සහ වේලාව දැනුම්දීම.

  * පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් පක්ෂපාතීත්වය පිළිබඳ දිවුරුම් දීම හෝ ප්‍රතිඥාව ලබා දීම සිදු කිරීමට කැමති කුමන භාෂාවකින් ද යන්න විමසීම.

  * එම ලිපිය සමග පහත සඳහන් ලිපි ලේඛන අමුණා යැවීම:-
  1. පළමුවැනි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වෙන දිනය නියම කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශය දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනයේ පිටපතක්.
  2. පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිවෙළ දැක්වෙන සංදේශයේ භාෂා තුනෙන්ම සකස් කළ පිටපතක්.
  3. පාර්ලිමේන්තුවේ පළමුවැනි රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිවෙල දක්වමින් භාෂා තුනෙන්ම සකස් කළ ‍ලියවි‍ල්ලේ පිටපතක්.
  4. සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට දුෂ්කරතාවයකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීම සඳහා පහසුකම් සැලසීමට වේත්‍රධාරී විසින් සකස් කරන ලද වාහන අවසරපත් ලේබලය.

(ඈ) පාර්ලිමේන්තුව විසින් යවනු ලබන සියලුම ලිපිලේඛන යැවිය යුත්තේ කුමන ලිපිනයටද යන්න දැනුම් දෙන ලෙස තේරී පත්වූ සහ පත්කරන ලද මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටීම.

(ඉ) අලුතින් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ට බෙදා දීම සඳහා භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රිත සථාවර නියෝග තිබෙන බවට තහවුරු කර ගැනීම.

(ඊ) පහත සඳහන් ලිපිලේඛන පරීක්ෂා කර බැලීම:-

 1. භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රිත දිවුරුම් ප්‍රකාශ
 2. ගරු කථානායකතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා සහ ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ඡන්ද පත්‍රිකා (එම එක් එක් ඡන්ද පත්‍රිකාව පිටුපස පාර්ලිමේන්තුවේ මහලේකම්තුමාගේ නිල මුද්‍රාව තබා තිබිය යුතුය)
 3. අලුතින් පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා අදාළ ලේබල් සහිත සටහන් පත්‍ර
 4. ගරු කථානායකතුමා‍ගේ, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ‍ලේකම්වරයාගේ, නියෝජ්‍ය මහලේකම්වරයාගේ සහ සහකාර මහලේකම්වරයාගේ සහ සභා ලේඛන කාර්යාලයේ ප්‍රයෝජනය සඳහා සටහන් පත්‍ර
 5. ඡන්ද පෙට්ටි 02 ක් භාවිතා කළ හැකිය.
 6. සභා ගර්භයේදී ඡන්ද පෙට්ටි සීල් තැබීම සඳහා අවශ්‍ය ලිපිද්‍රව්‍ය -
 7. සීල් තැබීමේ ඉටි
  ඉටිපන්දම්
  ගිනි පෙට්ටිය
  රතු පාට පටි
 8. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා ප්‍රශ්නාවලිය

 

(උ) භාෂා තුනෙන්ම මුද්‍රිත පැමිණීමේ සටහන් පත්‍රිකා

(ඌ) ස්ථාවර නියෝග අංක 42(1) ප්‍රකාරව බෙදුම් ලැයිස්තුව

(එ) පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ගේ රැස්වීම දින සහ අනෙකුත් දින පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රය ඇතුළු අනෙකුත් ලියකියවිලි යැවිය යුතු ලිපිනයන් ලැයිස්තුවක්.

(ඒ) පාර්ලිමේන්තු කටයුතු භාෂාත්‍රයෙන්ම සැකසීමේදී අඩංගුවිය යුතු කරුණු -

 1. ජනාධිපතිතුමා විසින් රැස්වීම කැඳවීමේ ප්‍රකාශය පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් විසින් කියැවීම.
 2. කථානායකවරයා පත්කර ගැනීම (ස්ථාවර නියෝග අංක 4)
 3. අභිනවයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රතිඥාව හෝ දිවුරුම් දීම (ස්.නි. අංක 5)
 4. නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා පත්කරගැනීම (ස්.නි. අංක 6 (2))
 5. නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා පත්කරගැනීම (ස්.නි. අංක 6 (2))

 

(ඔ) එදිනම ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව අමතයි නම්;

 • කථානායකවරයා විසින් ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රකාශය කියවීම
 • ජනාධිපතිතුමාගේ කථාව

 • යන්නද ඇතුළත් කළ යුතුය.

(ඕ) යෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම (ඊළඟ රැස්වීම් වාරය දැනුම් දීමේ යෝජනාව සභානායකවරයා විසින් කළ යුතුය)

(ක) පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත කටයුතු සහ උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරීම පිළිබඳ ත්‍රෛභාෂා සංදේශය විස්තර සහිතව මුද්‍රණය කිරීම.

(ග) පාර්ලිමේන්තුවේ දිනට නියමිත කටයුතු පිටපතක් සහ ගරු කථානායකතුමාගේ දැනගැනීම සඳහා සවිස්තර වාර්තාවක පිටපතක්.

(ච) අභිනවයෙන් තේරී පත්වූ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පහසුව පිණිස තොරතුරු කවුළුවක් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ දින දෙකක් පැවැත්වීම.

(ජ) පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීම සඳහා සියලු දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන්, නියෝජ්‍ය ප්‍රධානීන්, කාර්යාංශ ප්‍රධානීන් කැඳවා රැස්වීමක් පැවැත්වීම:-

 1. තොරතුරු කවුළුව මෙහෙයවීම සඳහා කමිටුවක් පත් කිරීම.
 2. පහත සඳහන් පොත් පිංච/ ලේඛන ආදිය තොරතුරු කවුළුවට සැපයීම -
  • භාෂාත්‍රයෙන්ම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ ස්ථාවර නියෝග පිටපත්
  • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සැපයෙන පහසුකම් හා අනෙකුත් ආශ්‍රිත තොරතුරු
  • පාර්ලිමේන්තුවේ අභ්‍යන්තර දුරකථන නාමාවලිය
  • බලතල හා වරප්‍රසාද පනත
  • පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සැපයෙන සේවා සහ පහසුකම් පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරු පොත
  • පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පාර්ලිමේන්තු සංගමය, අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය සහ දකුණු ආසියා සහයෝගිතා සමුළුව ආදියේ සාමාජික පත්‍රිකා

 

(ට) සියලු මන්ත්‍රීවරු තම දිවුරුම හෝ ප්‍රතිඥාව නිම වූ වහාම මන්ත්‍රී නාමලේඛනය අත්සන් තැබිය යුතුය.

 

යම් හෙයකින් පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය ආරම්භයේ දී පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියා පටිපාටිය පිළිබඳ සභා ලේඛන කාර්යාලය වෙත විශේෂ රාජකාරී පැවරෙනු ඇත.

අමතන්න
එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා
   
   
janakantha_s@parliament.lk
පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි