ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 

 1. ගරු චන්දිම ගමගේ මහතා (සභාපති)
 2. ගරු ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතා
 3. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
 4. ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා
 5. ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා
 6. ගරු එච්. ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා
 7. ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
 8. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
 9. ගරු කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා
 10. ගරු කුමාර වෙල්ගම මහතා
 11. ගරු රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා
 12. ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
 13. ගරු එම්. එස්. තෞෆික් මහතා
 14. ගරු සිරිනාල් ද මෙල් මහතා
 15. ගරු (පූජ්‍ය) අතුරලියේ රතන හිමි
 16. ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා
 17. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
 18. ගරු නාලක ප්‍රසාද් කොලොන්නෙ මහතා
 19. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා
 20. ගරු (වෛද්‍ය) එස්. සිවමෝහන් මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි