ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ව්‍යාපාර සහ වානිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk (2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා (සභාපති)
 2. ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා
 3. ගරු නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගමගේ මහතා
 4. ගරු අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා
 5. ගරු එච්. එම්. එම්. හරීස් මහතා
 6. ගරු එච්. ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා
 7. ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා
 8. ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
 9. ගරු කේ. කේ. පියදාස මහතා
 10. ගරු සීනිතම්බි යෝහේස්වරන් මහතා
 11. ගරු ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය
 12. ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා
 13. ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා
 14. ගරු නාලක ප්‍රසාද් කොලොන්නෙ මහතා
 15. ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා
 16. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා
 17. ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා
 18. ගරු චමින්ද වි‍ජේසිරි මහතා
 19. ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා
 20. ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි