ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

නෛතික කටයුතු (දුෂණ විරෝධී) සහ මාධ්‍ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
-0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා (සභාපති)
 2. ගරු අජිත් පී. පෙරේරා මහතා
 3. ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
 4. ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා
 5. ගරු පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා
 6. ගරු තිලක් මාරපන මහතා
 7. ගරු විජිත හේරත් මහතා
 8. ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා
 9. ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා
 10. ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
 11. ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
 12. ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
 13. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා
 14. ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා
 15. ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා
 16. ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා
 17. ගරු එස්. වියාලේන්දිරන් මහතා
 18. ගරු ඥානමුත්තු ශ්‍රීනේසන් මහතා
 19. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා
 20. ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි