ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

ප්‍රවාහනය සහ සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති)
 2. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
 3. ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
 4. ගරු සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා
 5. ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතා
 6. ගරු මාවෛ සෝ. සේනාධිරාජා මහතා
 7. ගරු ජේ. සී. අලවතුවල මහතා
 8. ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා
 9. ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා
 10. ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විජේමාන්න මහතා
 11. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
 12. ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා
 13. ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා
 14. ගරු සිසිර ජයකොඩි මහතා
 15. ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා
 16. ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා
 17. ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා
 18. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා
 19. ගරු ඥානමුත්තු ශ්‍රීනේසන් මහතා
 20. ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි