ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සෞඛ්‍ය සහ මානව සුභ සාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා (සභාපති)
 2. ගරු සුමේධා ජී. ජයසේන මහත්මිය
 3. ගරු ඩුලිප් විජේසේකර මහතා
 4. ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා
 5. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා
 6.  ගරු ජේ. සී. අලවතුවල මහතා
 7. ගරු රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා
 8. ගරු ඒ. ඒ. විජේතුංග මහතා
 9. ගරු සිරිනාල් ද මෙල් මහතා
 10. ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා
 11. ගරු විජිත බේරුගොඩ මහතා
 12. ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා
 13. ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා
 14. ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා
 15. ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා
 16. ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා
 17. ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා
 18. ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා
 19. ගරු (වෛද්‍ය) තුසිතා විජේමාන්න මහත්මිය
 20. ගරු (වෛද්‍ය) එස්. සිවමෝහන් මහතා

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි