ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව


කාරක සභා‌වේ ලේකම් අමතන්න
නීල් ඉද්දවල මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී සහ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
0112 -777229
0112-777508
neil_p@parliament.lk

(2016 ජුනි 24 දිනට යාවත්කාලීන කල)

 1. ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා
 2. ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
 3. ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
 4. ගරු ගාමිණී ලොකුගේ මහතා
 5. ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා
 6. ගරු සිරිනාල් ද මෙල් මහතා
 7. ගරු ක. තුරෙයිරෙත්නසිංහම් මහතා
 8. ගරු සීනිතම්බි යෝහේස්වරන් මහතා
 9. ගරු එස්. ශ්‍රීතරන් මහතා
 10. ගරු වේලු කුමාර් මහතා
 11. ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා
 12. ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා
 13. ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා
 14. ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා
 15. ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා
 16. ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා
 17. ගරු රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න මහත්මිය
 18. ගරු ඥානමුත්තු ශ්‍රීනේසන් මහතා
 19. ගරු චතුර සංදීප සේනාරත්න මහතා
 20. ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා
 21. 

කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වූයේ -

(1)

2016.03.09

 1. සේවකයන්ගේ ජාතික අවම වේතනය පනත් කෙටුම්පත, හා
 2. සේවකයන්ගේ අයවැය සහන දීමනාව පනත් කෙටුම්පත

සලකා බලන ලදී.

වාර්තාව 2016.03.10 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

(2)

2016.06.07

 

 

(3)

2016.06.21

 

 

 

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි