ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව

රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව

(2015 ෙදසැම්බර් 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත වූ ෙයා්ජනාව ප්‍රකාරව අැති කරන ලදී)

(2015.12.19 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 3211 තීරුව බලන්න)

කාරක සභාව විසින් කලින් කලට ඉහත යොමුගත කරුණුවලින් ඉස්මතුවන කරුණු පාර්ලිමේන්තුව වෙත වාර්තා කළයුතුය.

කාරක සභාව විසින් පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ අයවැය ඇස්තමේන්තු සභාභිමුඛ කිරීමෙන් සති 06 ක් ඇතුළත, රජයේ ප‍්‍රතිපත්තිමය සීමා ඇතුළත මුදල් නිසි පරිදි වැය කොට ඇත්තේ ද යන්න ඇතුළත් ඇස්තමේන්තු පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අයවැය ඉදිරිපත් කොට විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීමෙන් සති 04 ක් ඇතුළත, කාරක සභාව විසින් සමස්ත ඇස්තමේන්තුගත වැය හා ලැබීම් ලබාගත් පදනම් වශයෙන් භාවිතා කරන ලද රාජ්‍ය මූල්‍ය, මූල්‍ය හා ආර්ථික උපකල්පනයන් පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ තැබිය යුතුය.

 

(අ)        ස්වකීය ගණ පූරණය පැවැත්වීමට;

(ආ)      පුද්ගලයන්, ලිපිලේඛන හා වාර්තා කැඳවීමට, පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ හෝ එම කාරක සභාව හමුවේ පෙනී සිට සිය සන්තකයේ හෝ පාලනය යටතේ පවත්නා යම් ලිපියක්, පුස්තකයක්, වර්තාවක් හෝ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස  ඕනෑම පුද්ගලයෙකු හට නියම කිරීමට;

(ඇ)      කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා හෝ අදාළ කාර්යය සඳහා නිශ්චිත වශයෙන් බලය පවරන ලද පුද්ගලයකු විසින් සාක්ෂිකරුවන් වාචිකව පරීක්‍ෂා කොට සත්‍යෙක්ෂණය කිරීමට හෝ අන් අයුරකින් විමසා බැලීමට හා දිවුරුමක් හෝ ප‍්‍රතිඥාවක් මත සාක්ෂිකරුවන්ගෙන් ප‍්‍රශ්න කිරීමට;

(ඈ)      කාරක සභාව වෙත සහාය වනු පිණිස අදාළ ක්‍ෂේත‍්‍රයන්හි විශේෂඥයන්ගේ හා ප‍්‍රවීණයන්ගේ සේවය ලබා ගැනීමට;  සහ

(ඉ)       කලින් කලට අතුරු වාර්තා සකසා පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබිම් නොසළකා රැස්වීමට;

කාරක සභාවට බලය ඇත.

ස්වකීය පළමු රැුස්වීම පැවැත්වූ දිනයේ සිට එක් වර්ෂයක් ඇතුළත හෝ පාර්ලිමේන්තුව විසින් ලබා දිය හැකි වෙනත් අතිරේක කාලයක් ඇතුළත කාරක සභාව විසින් සිය වාර්තාව ලබා දිය යුතුය.

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි