ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

කාරක සභා පුවත්

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැදගත් භූමිකාව පිළිබඳව වූ ස්වයං ඇගයීමේ වැඩමුළුව 2018-10-11
තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන්...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ දෙවැනි ප්‍රාදේශීය සමුළුව 2018-10-09
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සදහා වූ...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ දෙවැනි ප්‍රාදේශීය සමුළුව 2018-09-25
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ පළමු ප්‍රාදේශීය සමුළුව 2018-08-28
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ පළමු ප්‍රාදේශීය සමුළුව 2018-07-31
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ පස්වැනි සැසිය 2018-07-19
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...  තව දුරටත්
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවේ දෙවන සමුළුව 2018-06-29
ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික සහජීවනය සඳහා වූ...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා පැවැත්වූ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන 2018-06-19
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වාර්තා කරන ජනමාධ්‍යවේදීන් සඳහා...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාවේ දෙවැනි සැසිය 2018-06-04
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසඳය විසින්...  තව දුරටත්
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින් පවත්වන සාකච්ඡා මාලාව 2018-05-09
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියන්ගේ සංසදය විසින්...  තව දුරටත්
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම 2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය...  තව දුරටත්
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ සාකච්ඡාව 2017-07-14
අතුරු වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් තිරසර...  තව දුරටත්
ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පවත්වන පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව 2017-06-23
ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල...  තව දුරටත්
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන් වෙනුවෙන් පවත්වන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සහ E-PAC ක්‍රියාවලියේ වත්මන් තත්වය හා ඉදිරි සැලසුම් තක්සේරු කිරීමේ වැඩමුළුව 2017-06-22
රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලසන්ත...  තව දුරටත්
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විශේෂ කාරක සභාවේ සිව්වැනි රැස්වීම 2017-05-25
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි