ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-08
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-09-06
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-24
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-11
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-08
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 අගෝස්තු මස 04 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-08-04
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 28 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-28
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 27 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-27
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 ජූලි මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-07-26
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි