ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

සභාවේ කටයුතු

2017 නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-22
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   පෙත්සම්...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-21
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-20
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-18
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-17
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 16 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-16
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 15 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-15
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 14 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-14
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කාරක සභා...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 13 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-13
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 11 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-11
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-10
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   අභිනව...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 නොවැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-11-07
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ඔක්තෝබර් මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-20
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්
2017 ඔක්තෝබර් මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු 2017-10-19
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ...  තව දුරටත්

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි