ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2018 ජුනි මස 05 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2018-06-05

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ : පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය
‘B’ : ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සමෙහි පිටපතක් ලැබී ඇති බව
‘C’ : බැඳුම්කර කොමිෂන් සභාවේ වාර්තාවේ කලින් නිකුත් නොකරන ලද කොටස් කිහිපයක් පිළිබඳව

 

කථානායකවරයා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ විශේෂ විගණන වාර්තාවේ දසවැනි කාණ්ඩයේ XIII කොටස (ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාව හා එහි පරිපාලනය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාව)

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)     2017 වර්ෂය සඳහා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
(ii)    2017 වර්ෂය සඳහා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
(iii)   2017 වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව
(iv)   2017 වර්ෂය සඳහා වෙළඳ හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
(v)    2017 වර්ෂය සඳහා කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
(vi)   2017 වර්ෂය සඳහා අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්
(vii)  2017 වර්ෂය සඳහා මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්
(viii) 2017 වර්ෂය සඳහා කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්ය සාධන හා වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තාව
(ix)   2017 වර්ෂය සඳහා යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව
(x)    2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව
(xi)   2017 වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්
(xii)  2017 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තාව

(xiii)  2015 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පේෂකර්ම සහ ඇඟලුම් ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව
(xiv)  2016 වර්ෂය සඳහා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික වාර්තාව

(xv)    සුරාබදු ආඥාපනතේ (52 අධිකාරය වූ)  32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටතේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අප්‍රේල් 09 දිනැති අංක 2066/2 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නිවේදනය.
(අංක 08/2018 දරන සුරාබදු නිවේදනය)
(xvi)    සුරාබදු ආඥාපනතේ (52 අධිකාරය වූ)  32 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු 25 වගන්තිය යටතේ සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2018 අප්‍රේල් 06 දිනැති            අංක 2065/57 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නිවේදනය.
(අංක 09/2018 දරන සුරාබදු නිවේදනය)
(xvii)    2011 අංක 18 දරන වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු පනතේ 3(3) වගන්තිය යටතේ වරාය හා ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධන බදු සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2017 දෙසැම්බර් 13 දිනැති අංක 2049/16 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග

(xviii)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 27(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පීඨයක් පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව, 2017 පෙබරවාරි 08 දිනැති අංක 2005/12 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය
(xix)    1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද්‍යාල පනතේ 24අ(1) වගන්තිය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය සහිතව, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාදන ලදුව, 2017 අගෝස්තු 09 දිනැති අංක 2031/38 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

අධ්‍යාපනය සහ මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)     ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා                    
(ii)    ගරු අජිත් පී. පෙරේරා මහතා                -        පෙත්සම් දෙකයි
(iii)   ගරු පාලිත කුමාර තෙවරප්පෙරුම මහතා                    
(iv)   ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා                    
(v)    ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා                -      පෙත්සම් දෙකයි
(vi)   ගරු කුමාර වෙල්ගම මහතා                    
(vii)  ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා            -      පෙත්සම් තුනයි
(viii) ගරු චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා                    
(ix)   ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා                 -       පෙත්සම් දෙකයි
(x)    ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විජේමාන්න මහතා                    
(xi)   ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා                    
(xii)  ගරු (වෛද්‍ය) රමේෂ් පතිරණ මහතා                    
(xiii) ගරු අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතා                    
(xiv) ගරු නාලක ප්‍රසාද් කොලොන්නෙ මහතා

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 27(2) යටතේ ප්‍රශ්න

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
දකුණු පළාත පුරා පැතිරී යන ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගය

සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය, ගරු (වෛද්‍ය) රාජිත සේනාරත්න මහතා ඉහත ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන්නේ ය.

 

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සහ කාරක සභා සභාපතිවරයා ඡන්දයෙන් තෝරා පත් කිරීම

ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභා සභාපති ධුරයට රහස් ඡන්දයෙන් තේරී පත් විය.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

2002 අංක 25 දරන සාපරාධී කාරණාවල දී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ

“සාපරාධී කාරණාවල දී අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව දැක්වීමේ (සංශෝධන)”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය  1713 ට 2018 ජුනි මස 6 වැනි බදාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි