ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 දෙසැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-12-09

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ඒකාබද්ධ වාර්ෂික මහා සභා රැස්වීම

 

කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

ශ්‍රී  ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 41ආ (6) සහ 55(5) ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව 2017 වර්ෂයේ තෙවන කාර්තුව සඳහා (2017.07.01 - 2017.09.30) රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රගති වාර්තාව

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    තිරසර සංවර්ධන සහ පරිසර හා ස්වාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(ii)    ව්‍යාපාර හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු චමින්ද වි‍ජේසිරි මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

(iii)    රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා           
(ii)   ගරු සුජීව සේනසිංහ මහතා
(iii)  ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අමාත්‍යාංශ නිවේදන

(i)    උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයට උතුර සහ නැගෙනහිරින් කරනු ලබන බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් කළේය.

(ii)    කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ පූර්ව දැනුම්දීම් දෙමළ භාෂාවෙන් නිකුත් කිරීමට පියවර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2017.12.07 දින ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ අසන ලද ප්‍රශ්නයට ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය, ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මහතා විසින් පිළිතුරු සපයන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

(i)    විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (2018) - කාරක සභාව
2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ විසිහතරවැනි වෙන් කළ දිනය අදයි - "කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය".

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත (අයවැය) සංශෝධන සහිතව සභාව විසින් අද දින වැඩි ඡන්ද 99 කින් සම්මත කරන ලදී.


පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 2 සිට 23 දක්වා සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී:-

(ii)     සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනය
(iii)    නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන)  පනත යටතේ නියමය
(iv)    විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් දහතුනක්
(v)     රේගු ආඥා පනත යටතේ යෝජනාව
(vi)    සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ නිවේදන හතරක්
(vii)   රේගු ආඥා පනත ය‍ටතේ යෝජනාව
(viii)  පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත - ඡන්ද විමසීමක් පවත්වන ලදී (පක්ෂව 137; විරුද්ධව 49)

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1847 ට 2017 දෙසැම්බර් මස 11 වැනි සඳුදා පැය 0930 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

[අයවැය 2018]

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි