ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-09-07

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ රැස්වීම

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2016 වර්ෂය සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ
(ii)   2016 වර්ෂය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    තරුණ, ක්‍රීඩා, කලා හා උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(ii)    අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(iii)    බලශක්තිය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු චන්දිම ගමගේ මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු වසන්ත අලුවිහාරේ මහතා                    
(ii)   ගරු රංජිත් අලුවිහාරේ මහතා                       
(iii)  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා              -      පෙත්සම් දෙකයි

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

දේශීය ආදායම් පනත් කෙටුම්පත

ඡන්ද විමසීමක් පවත්වා (පක්ෂව 90; විරුද්ධව 25) සංශෝධන සහිතව සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී.

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1930 ට 2017 සැප්තැම්බර් මස 8 වැනි සිකුරාදා පැය 1030 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි