ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

2017 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

දිනය : 2017-09-06

කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.

 

කථානායකතුමාගේ නිවේදන

‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පතක සහතිකය සටහන් කිරීම
‘B’ :  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද පෙත්සම්වල පිටපත් ලැබී ඇති බව

 

ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(i)    2014 වර්ෂය සඳහා ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල පිළිබඳ විගණකාධිපතිගේ වාර්තාව

(ii)    2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.07.01 සිට 2017.07.31 දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක වෙන්කිරීම් පිළිබඳ සටහන

(iii)    2013 වර්ෂය සඳහා හෝමියෝපති වෛද්‍ය සභාවේ
(iv)    2015/16 වර්ෂය සඳහා සී/ස ලංකා පොස්පේට් සමාගමේ

වාර්ෂික වාර්තා

(v)    1985 අංක 48 දරන හා 1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනතේ 4 වගන්තියේ (3) උපවගන්තිය සහ 14 වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු  එකී පනතේ 20 වගන්තිය යටතේ 2017 ආනයන බලපත්‍ර හා ප්‍රමිතිකරන සහ තත්ව පාලන නියෝග සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2017 අගෝස්තු 15 දිනැති අංක 2032/10 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියෝග

 

කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම

(i)    සෞඛ්‍ය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(ii)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.
(iii)    රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා වෙනුවට සභික මන්ත්‍රී ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා විසින් පිළිගන්වන ලදී.

 

පෙත්සම් පිළිගැන්වීම

(i)    ගරු (වෛද්‍ය) කවින්ද හේෂාන් ජයවර්ධන මහතා                  
(ii)   ගරු සුජිත් සංජය පෙරේරා මහතා                       
(iii)  ගරු විජේපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා           

(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)

 

අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්න

පහත සඳහන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් ප්‍රශ්න හතරක් අසන ලදී:-

(i)    ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා
(ii)   ගරු ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා
(iii)  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා
(iv)  ගරු ශාන්ති ශ්‍රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

 

පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අංක 23(2) යටතේ ප්‍රශ්න

(i)    ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා
හිටපු යුද්ධ හමුදාධිපති ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය මහතාට එරෙහිව එල්ල වී ඇති යුධ අපරාධ චෝදනා පිළිබඳව රජයේ ස්ථාවරය සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රකාශය 
   
(ii)    ගරු ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා
සහල් සඳහා පනවා තිබූ පාලන මිල ඉවත් කිරීමෙන් පසු උතුරු පළාත ඇතුළුව රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල දේශීය සහ ආනයනය කරන ලද සහල්වල සිල්ලර මිල ඉහළ යාම

 

අමාත්‍යාංශ නිවේදන

“සිරස” ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවේ විකාශය වූ නොමඟ යවන සුළු ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය, ගරු මලික් සමරවික්‍රම මහතා අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් කළේය.

 

නොපැමිණීමේ අවසරය පිළිබඳ යෝජනා

මොනරාගල මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතාට 2017.09.20 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට නොපැමිණ සිටීම සඳහා, ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය හිමි විය.

 

පනත් කෙටුම්පත් පිළිගැන්වීම

203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ

“මෝටර් වාහන (සංශෝධන)”

නමැති පනත් කෙටුම්පත ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

 

අද දින සභාවේ ප්‍රධාන කටයුතු

පහත සඳහන් විෂයන් (අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 1 සිට 4 දක්වා සඳහන් වන) සභාව විසින් සම්මත කරන ලදී:-

(i)    නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) නියමයන් තුනක්
(ii)   මුද්දර ගාස්තු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියෝගය

 

අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1816 ට 2017 සැප්තැම්බර් මස 7 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා පැය 0930 දක්වා කල් තබන ලදී.

 

 

 

 

*  මෙය සංස්කරණය නොකරන ලද අනුවාදයකි. මෙදින කටයුතුවල නිල වාර්තාව සඳහා කරුණාකර හැන්සාඩ් වාර්තාව බලන්න.

ප්‍රචාරණය කරන්න

Submit to Delicious Submit to Digg Submit to Facebook Submit to Google Bookmarks Submit to Twitter Submit to LinkedIn

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි