ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1828 ක් හමුවිය

1. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

383/’18

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වතුකරයේ......

ඇසූ දිනය : 2018-05-09
අමාත්‍යාංශය : කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. හේෂා විතානගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

242/’18

ගරු හේෂාන් විතානගේ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කුරුවිට......

ඇසූ දිනය : 2018-05-08
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : හේෂා විතානගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

3. කේ. කාදර් මස්තාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

387/’18

ගරු කේ. කාදර් මස්තාන් මහතා,—  නැවත පදිංචි කිරීම, පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— (1)

(අ)         (i)     ......

ඇසූ දිනය : 2018-02-22
අමාත්‍යාංශය : නැවත පදිංචි කිරීම,පුනරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන සහ හින්දු ආගමික කටයුතු
අසන ලද්දේ : කේ. කාදර් මස්තාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

4. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

513/’18

ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා,— මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, නිවිතිගල......

ඇසූ දිනය : 2017-12-06
අමාත්‍යාංශය : මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

5. ශෙහාන් සේමසිංහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

491/’18

ගරු ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකා......

ඇසූ දිනය : 2017-12-06
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අසන ලද්දේ : ශෙහාන් සේමසිංහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

6. කනක හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

9/’18

ගරු කනක හේරත් මහතා,— වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගලිගමුව මැතිවරණ කොට්ඨාසයේ,......

ඇසූ දිනය : 2017-12-05
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

7. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2677/’17

ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2018 අයවැයෙන් නාවික ක්ෂේත්‍රය, විදේශීය......

ඇසූ දිනය : 2017-11-24
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

16/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන පළාත්......

ඇසූ දිනය : 2017-11-18
අමාත්‍යාංශය : පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

9. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

17/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති සීමාසහිත ලංකා......

ඇසූ දිනය : 2017-11-18
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

10. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

18/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ශ්‍රී ලංකා......

ඇසූ දිනය : 2017-11-18
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

11. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

19/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— පළාත් සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ ඇති......

ඇසූ දිනය : 2017-11-18
අමාත්‍යාංශය : පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

21/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ජාතික පාසල් සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-11-18
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

13. මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

512/’18

ගරු මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      කොළඹ මහාධිකරණයේ......

ඇසූ දිනය : 2017-11-11
අමාත්‍යාංශය : අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ
අසන ලද්දේ : මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

14. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2/’18

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017.09.06 දින වනවිට ජාතික විදුලි පද්ධතිය......

ඇසූ දිනය : 2017-10-19
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

15. හෙක්ටර් අප්පුහාමි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

488/’18

ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      නොරච්චෝ‍ලේ, ලක්විජය ගල් අඟුරු......

ඇසූ දිනය : 2017-10-19
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : හෙක්ටර් අප්පුහාමි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

16. හෙක්ටර් අප්පුහාමි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

489/’18

ගරු හෙක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,— විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්......

ඇසූ දිනය : 2017-10-19
අමාත්‍යාංශය : විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අසන ලද්දේ : හෙක්ටර් අප්පුහාමි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2496/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මෙම වර්ෂයේ මුල් කන්නයේදී බස්නාහිර පළාතේ වගා කරන ලද......

ඇසූ දිනය : 2017-10-13
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

18. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

515/’18

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      දිවයිනේ සිටින ස්ත්‍රී,  ළමා, තරුණ, සහ......

ඇසූ දිනය : 2017-10-13
අමාත්‍යාංශය : කාන්තා හා ළමා කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

19. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

517/’18

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— බුද්ධශාසන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       දිවයින තුළ ‍දහම් පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන ශිෂ්‍ය......

ඇසූ දිනය : 2017-10-13
අමාත්‍යාංශය : බුද්ධශාසන
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

20. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

518/’18

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      මාර්ග අනතුරුවලින් මියයන හෝ තුවාල......

ඇසූ දිනය : 2017-10-13
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි