ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 2037 ක් හමුවිය

1. මුහම්මදු නසීර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1143/’18

 ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික   කටයුතු                   අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

...
ඇසූ දිනය : 2018-06-06
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : මුහම්මදු නසීර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2. මුහම්මදු නසීර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1144/’18

ගරු මුහම්මදු නසීර් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      වන සංරක්ෂණ......

ඇසූ දිනය : 2018-06-06
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : මුහම්මදු නසීර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

3. විමල් වීරවංශ මහතා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1126/’18

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ජාතික ලේඛනාගාරයේ සියලු ප්‍රධාන......

ඇසූ දිනය : 2018-05-23
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අසන ලද්දේ : විමල් වීරවංශ මහතා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

4. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1130/’18

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      මේ වනවිට......

ඇසූ දිනය : 2018-05-23
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

5. විජිත හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1107/’18

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      2018 වසර සඳහා සී/ස ශ්‍රී ලන්කන්......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය ව්‍යවසාය හා මහනුවර නගර සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

6. 1998 වසරේ ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ උසස්වීම් : අසාධාරණයට ලක්වූවන්ට සාධාරණය

1108/’18

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       1998 වර්ෂයේදී ශ්‍රී......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

7. විජිත හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1109/’18

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ‍වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් වත්තල ප්‍රාදේශීය......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

8. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1111/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      මේ වනවිට මරණ දඬුවම නියමව......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. තේ අපනයනය : ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වගකීම

1115/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව අපනයන කරනු ලබන තේ මෙට්‍රික්......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1116/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල මඟින් පාලනය......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික කටයුතු
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

11. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1117/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ඉන්ධන මිල උච්ඡාවචනය වනවිට පොදු......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

12. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1119/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා සීමාසහිත ලංකා සතොස......

ඇසූ දිනය : 2018-05-22
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

13. සුසන්ත පුංචිනිලමේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

593/’18

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයේ ......

ඇසූ දිනය : 2018-05-15
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : සුසන්ත පුංචිනිලමේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

14. උතුරු මැද හා නැ‍‍ඟෙනහිර පළාත්වල ව්‍යාප්තව ඇති වකුගඩු රෝගය : පර්යේෂණ

595/’18

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       උතුරු මැද, නැගෙනහිර පළාත්වල......

ඇසූ දිනය : 2018-05-15
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : සුසන්ත පුංචිනිලමේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

15. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

608/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       අද වනවිට සමෘද්ධි බැංකුව සතු වත්කම් ප්‍රමාණය......

ඇසූ දිනය : 2018-05-15
අමාත්‍යාංශය : සමාජ සවිබලගැන්වීම්
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. දයාසිරි ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

610/’18

ගරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා,— නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ගෘහස්ථ ජල ඒකකයක් සඳහා මේ වනවිට අය කරනු ලබන රජයේ......

ඇසූ දිනය : 2018-05-15
අමාත්‍යාංශය : නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන
අසන ලද්දේ : දයාසිරි ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

17. අශෝක ප්‍රියන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

602/’18

ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      2010 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා වයඹ  පළාත තුළ......

ඇසූ දිනය : 2018-05-15
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : අශෝක ප්‍රියන්ත
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

383/’18

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වතුකරයේ......

ඇසූ දිනය : 2018-05-09
අමාත්‍යාංශය : කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

19. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

462/’18

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)        (i)        රාජ්‍ය පරිපාලන හා......

ඇසූ දිනය : 2018-05-09
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

20. ආනන්ද අලුත්ගමගේ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

32/’18

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමගේ මහතා,— ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටා තිබෙන ඉන්ධන......

ඇසූ දිනය : 2018-05-08
අමාත්‍යාංශය : ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ආනන්ද අලුත්ගමගේ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි