ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1321 ක් හමුවිය

1. ග්‍රාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය: විස්තර

1775/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017.03.31 දිනට ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ඨාස සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. ජයන්ත සමරවීර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1776/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— විදේශ රැකියා අමාත්‍යතුමියගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)           (i)      2017.03.31 දිනට විදේශයන්හි සේවයේ නියුතුව සිටින ශ්‍රී ලාංකික......

ඇසූ දිනය : 2017-04-18
අමාත්‍යාංශය : විදේශ රැකියා
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

3. විජිත හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1773/’17

ගරු විජිත හේරත් මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2010.09.10 දිනැති අංක 1670/33 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය......

ඇසූ දිනය : 2017-04-07
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : විජිත හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

4. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1748/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)      ස්වෙච්ඡා ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා මේ......

ඇසූ දිනය : 2017-04-04
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

5. එම්. එච්. එම්. සල්මාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1736/’17

ගරු එම්. එච්. එම්. සල්මාන් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      ද්විතීයික පාසල් 1000ක් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ......

ඇසූ දිනය : 2017-03-27
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : එම්. එච්. එම්. සල්මාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

6. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1731/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      1980 වර්ෂයේදී මඩකළපුව කළපුවෙහි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

7. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1732/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත් තුළ පිහිටි එක් එක්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

8. සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1734/’17

ගරු සෙය්යිඩ් අලී සාහිර් මවුලානා මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ගුරු විදුහල්වල සිට, අවසන් පරීක්ෂණයට සහභාගි නොකරම......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : සෙය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා
දේශපාලන පක්ෂය : ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසය

9. කනක හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1724/’17

ගරු කනක හේරත් මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      වර්ෂ 2014 සිට 2016 දක්වා,

              (i)      ශ්‍රී......

ඇසූ දිනය : 2017-03-24
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1713/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2004.12.26 දින ඇති......

ඇසූ දිනය : 2017-03-21
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

11. කින්නියා රෝහලට ඇතුළත් කරන ලද ඩෙංගු රෝගීන්: විස්තර

1712/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017 වර්ෂයේ මේ දක්වා කින්නියා රෝහලට......

ඇසූ දිනය : 2017-03-21
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

12. විදුර වික්‍රමනායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1707/’17

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා,— කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ව්‍යවසායකයන් සවිබලගැන්වීම පිණිස සුළු......

ඇසූ දිනය : 2017-03-14
අමාත්‍යාංශය : කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අසන ලද්දේ : විදුර වික්‍රමනායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

13. විදුර වික්‍රමනායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1706/’17

ගරු විදුර වික්‍රමනායක මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      ජ්‍යෙෂ්ඨ......

ඇසූ දිනය : 2017-03-13
අමාත්‍යාංශය : සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන
අසන ලද්දේ : විදුර වික්‍රමනායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

14. නලින්ද ජයතිස්ස විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1703/’17

ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      වසීම් තාජුඩීන්ගේ ශරීර ‍කොටස්......

ඇසූ දිනය : 2017-03-13
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : නලින්ද ජයතිස්ස
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

15. නලින්ද ජයතිස්ස විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1704/’17

ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      මේ වනවිට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන උපාධි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-13
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : නලින්ද ජයතිස්ස
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

16. නලින්ද ජයතිස්ස විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1705/’17

ගරු (වෛද්‍ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ සංගීත......

ඇසූ දිනය : 2017-03-13
අමාත්‍යාංශය : උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග
අසන ලද්දේ : නලින්ද ජයතිස්ස
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

17. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1699/’17

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මහවැලි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-10
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1700/’17

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ  අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ......

ඇසූ දිනය : 2017-03-10
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම්
අසන ලද්දේ : නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

19. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1698/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      රජයේ ඉඩම්වල වසර 10කට වැඩි......

ඇසූ දිනය : 2017-03-10
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම්
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1701/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)     ......

ඇසූ දිනය : 2017-03-10
අමාත්‍යාංශය : සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි