ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1698 ක් හමුවිය

1. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2677/’17

ගරු ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2018 අයවැයෙන් නාවික ක්ෂේත්‍රය, විදේශීය......

ඇසූ දිනය : 2017-11-24
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

2. ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2496/’17

ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මෙම වර්ෂයේ මුල් කන්නයේදී බස්නාහිර පළාතේ වගා කරන ලද......

ඇසූ දිනය : 2017-10-13
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

3. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2458/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      1972 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලද පදවිය ග්‍රාමීය රෝහල මේ වනවිට කිසිදු......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

4. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2461/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      කැකිරාව නගරයේ පිහිටා ඇති බස් නැවතුම්පොළ 1977......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

5. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2462/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2010 වර්ෂයේ කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම්......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : වාරිමාර්ග සහ ජල සම්පත් හා ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

6. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2463/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      කලාවැව සිට......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

7. ඉෂාක් රහුමාන් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2464/’17

ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      අනුරාධපුර කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයට අයත් අංක 309, ගම්බිරිස්වැව......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : ඉෂාක් රහුමාන්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

8. තාරක බාලසූරිය විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2455/17

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ශ්‍රී ලංකාවේ එක් එක් දිස්ත්‍රික්කය තුළ කටුපොල් වගා කර ඇති......

ඇසූ දිනය : 2017-09-26
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : තාරක බාලසූරිය
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2436/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)           (i)      පසුගිය දිනවල ඇතිවූ ගංවතුරින් විපතට පත් ප්‍රදේශයන්හි......

ඇසූ දිනය : 2017-09-22
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2437/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      ශ්‍රී ලංකාවේ,

             (i)       රබර්......

ඇසූ දිනය : 2017-09-22
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

11. උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2435/’17

ගරු උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      දහනව වැනි ආණ්ඩුක්‍රම......

ඇසූ දිනය : 2017-09-22
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : උදය ප්‍රභාත් ගම්මන්පිල
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

12. ජයන්ත සමරවීර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2434/’17

ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා,— උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ, වාද්දුව හන්දියේ සිට,......

ඇසූ දිනය : 2017-09-21
අමාත්‍යාංශය : මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : ජයන්ත සමරවීර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

13. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2397/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2010 වර්ෂයේ සිට අද දක්වා කුරුණෑගල......

ඇසූ දිනය : 2017-09-13
අමාත්‍යාංශය : සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

14. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2399/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      පවතින නියඟය හේතුවෙන් කෘෂිකාර්මික හා ගොවිජන රක්ෂණ......

ඇසූ දිනය : 2017-09-13
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

15. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2402/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2010 වර්ෂයේ සිට අද දක්වා වගාවේදී කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය......

ඇසූ දිනය : 2017-09-13
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

16. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2412/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       කුරුණෑගල, අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණ......

ඇසූ දිනය : 2017-09-13
අමාත්‍යාංශය : නිවාස හා ඉදිකිරීම්
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2413/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වයඹ පළාත් මාර්ගස්ථ මගී ප්‍රවාහන......

ඇසූ දිනය : 2017-09-13
අමාත්‍යාංශය : පළාත්සභා, පළාත් පාලන සහ ක්‍රීඩා
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2369/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)     ......

ඇසූ දිනය : 2017-09-06
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

19. වාසුදේව නානායක්කාර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2370/’17

ගරු වාසුදේව නානායක්කාර මහතා,— වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      බ්ලූමැන්ඩල් වරාය පිවිසුම දෙපස භූමිය ශ්‍රී......

ඇසූ දිනය : 2017-09-06
අමාත්‍යාංශය : වරාය හා නාවික කටයුතු
අසන ලද්දේ : වාසුදේව නානායක්කාර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

20. ටී. රංජිත් ද සොයිසා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

2340/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— කෘෂිකර්ම අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      සීමාසහිත ලංකා පොහොර සමාගමේ වර්තමාන සභාපතිවරයාගේ නම......

ඇසූ දිනය : 2017-08-30
අමාත්‍යාංශය : කෘෂිකර්ම
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි