ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

පාර්ලි‌මේන්තු‌ ප්‍රශ්න
පාර්ලි‌මේන්තු‌ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අසන ලද හා ඇමතිවරුන් විසින් පිළිතුරු සපයන ලද ප්‍රශ්න සෙවීමට අවම වශයෙන් එක් දත්තයක් හෝ ඇතුල් කරන්න.


ප්‍රතිඵල 1423 ක් හමුවිය

1. අනුර සිඩ්නි ජයරත්න විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1977/’17

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ, තිරියායහි පිහිටි......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : අනුර සිඩ්නි ජයරත්න
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

2. පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1983/’17

ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් අළුත්ගම......

ඇසූ දිනය : 2017-06-20
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

3. ප්‍රේමලාල් ජයසේකර විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1961/’17

ගරු ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2017 මැයි මස රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වූ ගංවතුර......

ඇසූ දිනය : 2017-06-15
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

4. මොහොමඩ් නවවි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1962/’17

ගරු මොහොමඩ් නවවි මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2013 වර්ෂයේ සිට මේ වනතෙක් විමධ්‍යගත ප්‍රතිපාදන යටතේ......

ඇසූ දිනය : 2017-06-15
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : මොහොමඩ් නවවි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

5. තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1963/’17

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන මහතා,— අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2007 වර්ෂයේ සිට, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට......

ඇසූ දිනය : 2017-06-15
අමාත්‍යාංශය : අධ්‍යාපන
අසන ලද්දේ : තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසේන
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

6. පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1958/’17

ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා ඇතිවූ ගංවතුර හා නායයාම්......

ඇසූ දිනය : 2017-06-13
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

7. පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1959/’17

ගරු පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2017 මැයි මස 26 දින සිට ජූනි මස 05 දින දක්වා......

ඇසූ දිනය : 2017-06-13
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : පවිත්‍රාදේවී වන්නිආරච්චි
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

8. කුඩා රබර් කර්මාන්තය නගා සිටුවීම: ක්‍රියාමාර්ග

1951/’17

ගරු කනක හේරත් මහතා,— වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2014, 2015 සහ 2016 වර්ෂවල ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා රබර් කර්මාන්තයෙන්......

ඇසූ දිනය : 2017-06-07
අමාත්‍යාංශය : වැවිලි කර්මාන්ත
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

9. කනක හේරත් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1952/’17

ගරු කනක හේරත් මහතා,— ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ,

...
ඇසූ දිනය : 2017-06-07
අමාත්‍යාංශය : ඉඩම් සහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ
අසන ලද්දේ : කනක හේරත්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

10. මයන්ත දිසානායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1949/’17

ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      උඩරට ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරීම......

ඇසූ දිනය : 2017-06-02
අමාත්‍යාංශය : සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුබසාධන හා කන්ද උඩරට උරුමය පිළිබඳ
අසන ලද්දේ : මයන්ත දිසානායක
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

11. අශෝක ප්‍රියන්ත විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1875/’17

ගරු අශෝක ප්‍රියන්ත මහතා,— ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       වයඹ පළාතේ, දැඩි පානීය ජල හිඟයක් පවතින ගම් සංඛ්‍යාව......

ඇසූ දිනය : 2017-05-29
අමාත්‍යාංශය : ආපදා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : අශෝක ප්‍රියන්ත
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

12. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියට අයත් තනතුරු: විස්තර

1873/’17

ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා,— රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)      ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවයේ විශේෂ, I, II සහ III වැනි ශ්‍රේණි සඳහා......

ඇසූ දිනය : 2017-05-26
අමාත්‍යාංශය : රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ
අසන ලද්දේ : ඉම්රාන් මහරූෆ්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

13. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1870/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      2016.01.01 දින සිට......

ඇසූ දිනය : 2017-05-25
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

14. බිමල් රත්නායක විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1871/’17

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,— අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015.01.08 දින සිට......

ඇසූ දිනය : 2017-05-25
අමාත්‍යාංශය : අග්‍රාමාත්‍යතුමා සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා
අසන ලද්දේ : බිමල් රත්නායක
දේශපාලන පක්ෂය : ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ

15. නාමල් රාජපක්‍ෂ විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1869/’17

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා,— නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       2015.02.26 දින ආරම්භ කරන ලද මූල්‍ය අපරාධ......

ඇසූ දිනය : 2017-05-23
අමාත්‍යාංශය : නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : නාමල් රාජපක්‍ෂ
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

16. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1853/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)          (i)      මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන......

ඇසූ දිනය : 2017-05-17
අමාත්‍යාංශය : මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

17. මහා නගර සැලසුම යටතේ ක‍්‍රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන්: විස්තර

1854/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන......

ඇසූ දිනය : 2017-05-17
අමාත්‍යාංශය : මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

18. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1855/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන......

ඇසූ දිනය : 2017-05-17
අමාත්‍යාංශය : මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

19. එස්. එම්. මරික්කාර් විසින් අසන ලද ප්‍රශ්නය

1865/’17

ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා,— පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       මීතොටමුල්ලට අමතරව, පළාත් පාලන ආයතන මඟින්......

ඇසූ දිනය : 2017-05-17
අමාත්‍යාංශය : පළාත් සභා හා පළාත් පාලන
අසන ලද්දේ : එස්. එම්. මරික්කාර්
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජාතික පක්ෂය

20. ග්‍රාම නිලධාරි පුරප්පාඩු: කොන්ත්‍රාත් පදනමින් බඳවා ගැනීම

1852/’17

ගරු ටී. රංජිත් ද සොයිසා මහතා,— ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමාගෙන් ඇසීමට,— 

(අ)         (i)       ග්‍රාම නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා රාජ්‍ය සේවා......

ඇසූ දිනය : 2017-05-16
අමාත්‍යාංශය : ස්වදේශ කටයුතු
අසන ලද්දේ : ටී. රංජිත් ද සොයිසා
දේශපාලන පක්ෂය : එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි