ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පත්‍ර 
2018 ජූලි මස 17 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජූලි මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජූලි මස 05 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජූලි මස 04 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජූලි මස 03 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 22 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 21 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 20 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 19 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 08 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 07 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ජුනි මස 05 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 25 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 24 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 23 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 22 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 11 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 10 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 මැයි මස 09 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි