ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

න්‍යාය පත්‍ර 
2018 නොවැම්බර් මස 19 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 නොවැම්බර් මස 15 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 26 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 25 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 11 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 10 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 07 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 06 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 05 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 අගෝස්තු මස 24 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය
2018 අගෝස්තු මස 23 වැනිදා න්‍යාය පත්‍රය


පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

ඊ-මේල් ලැයිස්තු ග්‍රාහකත්වය

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි