ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

pirith-at-parliament.jpg

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්...

womens-day

පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද "නව අවුරුදු උළෙල", 2016 අප්‍රේල් මස 09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ටොරින්ටන් පිටියේදී පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්

womens-day

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද වැඩමුළුව

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීම හා සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට එම කාරක සභාව විසින් වැඩමුළුවක් 2016.03.31 දින පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්

right2info

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ගරු පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ" පනත් කෙටුම්පත මාර්තු 24 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ගැසට් පත්‍රය බාගත කරන්න

ipu-assembly

අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 134 වැනි සම්මේලනයට ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වෙති

2016 මාර්තු මස 19 වැනි දින සිට 23 වැනි දින දක්වා සැම්බියා ජනරජයේ ලුසාකා නගරයේ පැවැත්වෙන අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 134 වැනි සම්මේලනයට ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වෙති.

තවදුරටත්
 • පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

  පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්...

 • පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016

  ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද "නව අවුරුදු උළෙල", 2016 අප්‍රේල් මස 09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ටොරින්ටන් පිටියේදී පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද වැඩමුළුව

  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීම හා සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට එම කාරක සභාව විසින් වැඩමුළුවක් 2016.03.31 දින පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ගරු පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ" පනත් කෙටුම්පත මාර්තු 24 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  ගැසට් පත්‍රය බාගත කරන්න

 • අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 134 වැනි සම්මේලනයට ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වෙති

  2016 මාර්තු මස 19 වැනි දින සිට 23 වැනි දින දක්වා සැම්බියා ජනරජයේ ලුසාකා නගරයේ පැවැත්වෙන අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමයේ 134 වැනි සම්මේලනයට ඉහළ පෙළේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වෙති.

  තවදුරටත්


පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

2016-05-30
පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි. පිංකම අවසන් කරමින් පසුදින හීල් දානමය සංඝගත දක්ෂිණාවක් ද පැවැත්වුණි. මෙම අවස්ථාවට ගරු කථානායකතුමා, ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමා, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්තුමා, නියෝජ්‍ය මහ ලේකම්තුමා, සහකාර මහ ලේකම්තුමිය, පාර්ලිමේන්තුවේ උසස් නිලධාරීන් හා කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් ද සහභාගී වූහ.   ගරු කථානායකතුමාගේ උපදෙස් පරිදි පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සංවිධානය කරන ලදුව පාර්ලිමේන්තු කාර්ය මණ්ඩල බෞද්ධ සංගමයේ සහයෝගයෙන් ‍මෙම පුණ්‍ය කටයුත්ත සිදු කරන ලදී.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-05-30 පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික...
2016-05-19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පිළිබඳ ලිඛිත...
2016-04-12 පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016
2016-04-05 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ පළමු සැසිවාරය
2016-04-01 පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන්...
තවත්

2016 මැයි මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2016-05-25
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’     :  පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ ගැසට් නිවේදනය‘B’     :  තේරීම් කාරක සභාවේ රැස්වීම   කල් තැබීමේ යෝජනාව“ගංවතුර නිසා ඇති වූ හානි සහ සහන කටයුතු” පිළිබඳ කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.   අනතුරුව, පාර්ලිමේන්තුව පැය 1720 ට 2016 ජුනි මස 7 වැනි අඟහරුවාදා පැය 1300 දක්වා කල් තබන ලදී.  
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-05-25 2016 මැයි මස 25 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-05-20 2016 මැයි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-05-19 2016 මැයි මස 19 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-05-18 2016 මැයි මස 18 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-05-17 2016 මැයි මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි