ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget-2016

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

turkey-del.jpg

තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සංචාරය

තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍ය, ගරු මෙව්ලුත් චවුශෝලු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තුර්කි නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජුනි මස 15 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්...

pirith-at-parliament.jpg

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්...

womens-day

පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද "නව අවුරුදු උළෙල", 2016 අප්‍රේල් මස 09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ටොරින්ටන් පිටියේදී පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්

womens-day

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද වැඩමුළුව

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීම හා සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට එම කාරක සභාව විසින් වැඩමුළුවක් 2016.03.31 දින පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සංචාරය

  තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍ය, ගරු මෙව්ලුත් චවුශෝලු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තුර්කි නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජුනි මස 15 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්...

 • පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

  පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්...

 • පාර්ලිමේන්තු නව අවුරුදු උළෙල 2016

  ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව පළමු වරට සංවිධානය කරන ලද "නව අවුරුදු උළෙල", 2016 අප්‍රේල් මස 09 දින ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කථානායකතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ටොරින්ටන් පිටියේදී පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද වැඩමුළුව

  පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවීම හා සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට එම කාරක සභාව විසින් වැඩමුළුවක් 2016.03.31 දින පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්


තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

2016-06-24
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.   මෙම පනත් කෙටුම්පත ගරු පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යතුමා විසින් 2016 මාර්තු 24 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඊයේ ආරම්භ වූ දෙවැනි වර කියවීමේ විවාදය අද දින ද පැවැත්විණි.   තොරතුරුවලට ප්‍රවේශවීමට ඇති අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් විධිවිධාන සැලසීම, තොරතුරු වෙත පිවිසීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි හේතු නිශ්චිතව දැක්වීම, තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම, තොරතුරු නිලධරයන් පත් කිරීම, තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වන ක්‍රියාපටිපාටිය නිශ්චිතව දැක්වීම සහ ඊට සම්බන්ධ කාරණා සඳහා විධිවිධාන...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-06-24 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත්...
2016-06-23 ෆ්‍රෙඩ්රික් නවුමාන් පදනම සමඟ එක්ව...
2016-06-16 තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ...
2016-06-08 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ...
2016-05-30 පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික...
තවත්

2016 ජුනි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2016-06-24
නියෝජ්‍ය කාරක සභාපති ගරු සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2013 වර්ෂය සඳහා තෘතීයික හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ(ii)   2012 වර්ෂය සඳහා සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියේවාර්ෂික වාර්තා(iii)  2015 වර්ෂය සඳහා මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ(iv)  2015 වර්ෂය සඳහා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ(v)   2015 වර්ෂය සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයේ(vi)  2015 වර්ෂය සඳහා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේකාර්යසාධන වාර්තා   පෙත්සම් පිළිගැන්වීමගරු ජේ. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා විසින් මහජන පෙත්සමක් පිළිගන්වන...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-06-24 2016 ජුනි මස 24 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-06-23 2016 ජුනි මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-06-22 2016 ජුනි මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-06-21 2016 ජුනි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-06-10 2016 ජුනි මස 10 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි