ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget

2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

වැඩ බලන මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් 2018 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් අතිරේකය) බාගත කරන්න

cassp-slider

“සාර්ක්” රටවල කථානායකවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංවිධානයේ 8 වැනි සමුළුව

“සාර්ක්” සංවිධානයට අයත් රටවල කථානායකවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංවිධානයේ 8 වැනි සමුළුව 2017 ඔක්තෝබර් 04 සිට 06 දක්වා කොළඹ හිල්ටන් හෝට‍‍ලයේ දී පැවැත්වේ.

තවත්

parl-70th

පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් 2017 ඔක්තෝබර් 3 වැනි දින පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්

20th-amendment

විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ “විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය" නමැති පනත් කෙටුම්පත 2017 අගෝස්තු 23 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

cw-soc

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

තවදුරටත්
 • 2018 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  වැඩ බලන මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් 2018 මුදල් වර්ෂයේ සේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා වූ “විසර්ජන" නමැති පනත් කෙටුම්පත අද (ඔක්තෝබර් 09) දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත (ගැසට් අතිරේකය) බාගත කරන්න

 • “සාර්ක්” රටවල කථානායකවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංවිධානයේ 8 වැනි සමුළුව

  “සාර්ක්” සංවිධානයට අයත් රටවල කථානායකවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංවිධානයේ 8 වැනි සමුළුව 2017 ඔක්තෝබර් 04 සිට 06 දක්වා කොළඹ හිල්ටන් හෝට‍‍ලයේ දී පැවැත්වේ.

  තවත්

 • පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම

  ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ 70 වැනි සංවත්සරය සැමරීම සඳහා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් 2017 ඔක්තෝබර් 3 වැනි දින පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්

 • විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සභාවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම සඳහා වූ “විසිවන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය" නමැති පනත් කෙටුම්පත 2017 අගෝස්තු 23 දින ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  පනත් කෙටුම්පත බාගත කරන්න

 • ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සඳහා පැවැත්වූ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලීය වැඩමුළුව

  ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් 2017 ජුනි මස 27 වැනි දින වැඩමුළුවක් පැවැත්වූහ.

  තවදුරටත්


පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතික සටහන් කිරීම

2017-10-13
1
2017 ඔක්තෝබර් මස 9 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වූ පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ මහ නගර සභා (සංශෝධන), නගර සභා (සංශෝධන) සහ ප්‍රාදේශීය සභා (සංශෝධන) යන පනත් කෙටුම්පත් ත්‍රිත්වයේ සහතික සටහන් කිරීම ගරු කථානායකතුමා විසින් 2017 ඔක්තෝබර් මස 12 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සිදුකරන ලදී.   මෙම අවස්ථාවට පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ද එක් විය.        
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-10-13 පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ පනත් කෙටුම්පත්වල...
2017-10-03 ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු...
2017-09-25 “සාක්” සංවිධානයට අයත් රටවල කථානායකවරුන්ගේ...
2017-09-13 තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ ලෝක පාර්ලිමේන්තු...
2017-08-22 “ඉ-චේම්බර්” ව්‍යෘපෘතිය දියත් වේ
තවත්

2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-10-17
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වැනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ පනත් කෙටුම්පත්වල සහතික සටහන් කිරීම   කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව - වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016 අංක 24 දරන විසර්ජන පනතේ 6 (1) වගන්තිය යටතේ 2017.08.01 සිට 2017.08.31 දක්වා ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටතේ පරිපූරක සහාය සේවා සහ හදිසි අවශ්‍යතා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-10-17 2017 ඔක්තෝබර් මස 17 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-10-09 2017 ඔක්තෝබර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-10-03 2017 ඔක්තෝබර් මස 03 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-09-26 2017 සැප්තැම්බර් මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-09-22 2017 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින සභාවේ වැ‍ඩකටයුතු
තවත්

ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-10-12
2017 ඔක්තෝබර් මස 9 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ඔක්තෝබර් මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-10-17 ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-10-09 පාර්ලිමේන්තුව ඔක්තෝබර් 9 වැනිදා රැස්වේ
2017-10-03 ඔක්තෝබර් 3 වැනිදා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම
2017-09-26 පාර්ලිමේන්තුව සැප්තැම්බර් 26 වැනිදා රැස්වේ
2017-09-19 සැප්තැම්බර් මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාව - මාධ්‍ය දැනුවත් කිරීම

2017-08-21
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030 න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ විශේෂ කාරක සභාවෙහි සභාපති, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා විසින් 2017.08.08 දින සභාගත කරන ලද තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ එකී කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව සම්බන්ධයෙන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-08-21 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-07-14 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
2017-06-23 ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් සහ සභික...
2017-06-22 රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ සභික මන්ත්‍රීන්...
2017-05-25 තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ගේ 2030...
තවත්
උතුරු පළාත් සංචාරක අධිකාරිය ප්‍රඥප්ති කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද තිරසාර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.06.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017.05.26 දින ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රවාහනය හා සන්නිවේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
2017 අංක 2 දරන පනතින් සංශෝධිත “2013 අංක 1 දරන දිවිනැගුම පනත” යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍යය හා මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව
සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් නෛතික කටයුතු (දූෂණ විරෝධී) හා මාධ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි