ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

rti

“තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණය

USAID ආයතනයේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව මෙහෙයවන ලද “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණයක් 2016.08.16 දින පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්

ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව සහ ICTA අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹෙති

පාර්ලිමේන්තුවට ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) අතර 2016-08-05 වැනි දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී.

තවදුරටත්

aiia-delegation

එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමෙරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නීෂා බිස්වාල් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

aiia-delegation

ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන චාරිකාව

ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ (AIIA) නියෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 11 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත විය.

තවදුරටත්

budget-2016

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්
 • “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණය

  USAID ආයතනයේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව මෙහෙයවන ලද “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණයක් 2016.08.16 දින පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්

 • ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව සහ ICTA අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළැඹෙති

  පාර්ලිමේන්තුවට ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සහ ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) අතර 2016-08-05 වැනි දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී.

  තවදුරටත්

 • එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන

  දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමෙරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නීෂා බිස්වාල් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන චාරිකාව

  ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ (AIIA) නියෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 11 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත විය.

  තවදුරටත්

 • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය - පුවත්පත් නිවේදනය

2016-09-21
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය විසින් පත්කරන ලද මෙහෙයුම් කමිටුවෙහි 27 වැනි රැස්වීම අද දිනයේ පවත්වන ලදී. එහි වර්තමානයේ සාකච්ඡා කෙරෙන ප්‍රධාන මාතෘකා තුන වන්නේ මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ, බලය බෙදාහැරීම සහ විධායකයයි. විවිධ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති නමුත්, සියලුම කරුණු පිළිබඳව පූර්ණ වශයෙන් සළකා බලන තුරු කිසිදු නිශ්චිත තීරණයක් ගනු නොලැබේ.   පත්කරන ලද අනුකමිටු හය විසින් ද ඒවාට පැවරුණු කාර්යයන් නිම කර ඇත. සෑම කරුණක් පිළිබඳව ම එකඟත්වයකට පැමිණීමට පෙර මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් එම අනුකමිටුවල වාර්තා සළකා බලනු ලැබේ. එවැනි එකඟත්වයකට එළඹීමේ ක්‍රියාවලියේදී, සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු පිළිබඳ විස්තර දැනට ප්‍රසිද්ධ කරනු නොලැබේ. එකඟත්වයකට...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-09-21 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලය - පුවත්පත්...
2016-08-18 “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත”...
2016-08-08 ලේඛන කළමනාකරණ පද්ධතියක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව...
2016-08-08 “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම” නීතිය බවට...
2016-08-04 පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා සහ නීති සම්බන්ධයෙන්...
තවත්

2016 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2016-09-23
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම2012 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලයේ සෞන්දර්ය අධ්‍යයන පිළිබඳ ස්වාමි විපුලානන්ද ආයතනයේ වාර්ෂික වාර්තාව   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීමරජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පිළිගැන්වීම   පෙත්සම් පිළිගැන්වීමපහත සඳහන් ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විසින් මහජන පෙත්සම් පිළිගන්වන ලදී:-ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා(පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ)   පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග 23(2) යටතේ ප්‍රශ්නගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාරේගු ආඥාපනත වෙනුවට සකසන නව නීතියට...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-09-23 2016 සැප්තැම්බර් මස 23 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-09-22 2016 සැප්තැම්බර් මස 22 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-09-21 2016 සැප්තැම්බර් මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-09-20 2016 සැප්තැම්බර් මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-09-09 2016 සැප්තැම්බර් මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි