ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

aiia-delegation

එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන

දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමෙරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නීෂා බිස්වාල් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්

aiia-delegation

ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන චාරිකාව

ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ (AIIA) නියෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 11 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත විය.

තවදුරටත්

budget-2016

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

තවදුරටත්

turkey-del.jpg

තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සංචාරය

තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍ය, ගරු මෙව්ලුත් චවුශෝලු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තුර්කි නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජුනි මස 15 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

තවදුරටත්...

pirith-at-parliament.jpg

පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

තවදුරටත්...
 • එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ගමන

  දකුණු හා මධ්‍යම ආසියානු කටයුතු පිළිබඳ ඇමෙරිකානු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් නීෂා බිස්වාල් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 13 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්

 • ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යයන චාරිකාව

  ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු ආයතනයේ (AIIA) නියෝජිත පිරිසක් 2016 ජූලි මස 11 වැනි දින පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත විය.

  තවදුරටත්

 • තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්මතයි

  තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත අද දින (ජුනි 24) පාර්ලිමේන්තුවේ දී සංශෝධන සහිතව සම්මත විය.

  තවදුරටත්

 • තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු සංචාරය

  තුර්කි ජනරජයේ විදේශ අමාත්‍ය, ගරු මෙව්ලුත් චවුශෝලු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් තුර්කි නි‍යෝජිත පිරිසක් 2016 ජුනි මස 15 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සංචාරයක නිරත වූහ.

  තවදුරටත්...

 • පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වූ සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව

  පාර්ලිමේන්තුවට හා ශ්‍රී ලංකාවාසී ජනතාවට සෙත්පතා මැයි මස 27 වැනි දින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වුණි.

  තවදුරටත්...


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින් සමඟ පැවැත්වූ රැස්වීම්

2016-07-22
1
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ අධිකරණය පිළිබඳ අනු කමිටු සමඟ විශේෂඥ හමුවක් ජාත්‍යන්තර විශේෂඥයින්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් 2016 ජූලි මස 20 සහ 21 යන දෙදින පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ කාරක සභා කාමර‍යෙහි පැවැත්විණ.   මෙම රැස්වීම සඳහා එක්සත් රාජධානියේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය මහලේකම් කාර්යාලයේ අනුග්‍රහය හිමි විය.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-07-22 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ...
2016-07-15 එක්සත් ජනපද සහකාර රාජ්‍ය ලේකම්වරුන්ගේ...
2016-07-12 ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ ඔස්ට්‍රේලියානු...
2016-06-24 තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත්...
2016-06-23 ෆ්‍රෙඩ්රික් නවුමාන් පදනම සමඟ එක්ව...
තවත්

2016 ජූලි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2016-07-21
නියෝජ්‍ය කථානායක සහ කාරක සභාපති ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’   : පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේ සහ තේරීම් කාරක සභාවේ රැස්වීම්   කථානායකතුමා විසින් ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීමශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) වැනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව- වාර්තා මුද්‍රණය කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි විය.   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2016 ජූනි 22 දිනැති අංක 1972/33 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින්, සිංහල හා දෙමළ භාෂා පිටපත්වල මුද්‍රණ දෝෂ නිවැරදි කරනු ලැබූ, මෝටර් වාහන පනතේ (203 වැනි අධිකාරය...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2016-07-21 2016 ජූලි මස 21 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-07-20 2016 ජූලි මස 20 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-07-08 2016 ජූලි මස 8 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-07-07 2016 ජූලි මස 7 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2016-07-05 2016 ජූලි මස 5 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2016-07-12
2016 ජූලි මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2016 ජූලි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2016-07-20 ජූලි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2016-07-05 ජූලි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2016-06-24 2016 ජුනි මස 24 දින සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු
2016-06-21 ජුනි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2016-06-09 2016 ජුනි මස 09 සහ 10 දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ කටයුතු
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි