ශ්‍රී ලංකා

පාර්ලිමේන්තුව

English (UK)Tamil-SriLanka

budget-2017

අයවැය 2017 සම්මතයි

2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 10) වැඩි ඡන්ද 110 කින් සම්මත කරන ලදී.

තවදුරටත්

budget

පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

වාර්තාව බාගත කරන්න ඇමුණුම්

rti

“තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණය

USAID ආයතනයේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව මෙහෙයවන ලද “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණයක් 2016.08.16 දින පවත්වන ලදී.

තවදුරටත්
 • අයවැය 2017 සම්මතයි

  2017 විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතේ තුන්වැනි වර කියවීම සභාව විසින් අද දින (දෙසැම්බර් 10) වැඩි ඡන්ද 110 කින් සම්මත කරන ලදී.

  තවදුරටත්

 • පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

  2015 පෙබරවාරි සිට 2016 මැයි මස දක්වා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සිදු කරන ලද භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුවලදී සිදුවී ඇති මුල්‍ය අක්‍රමිකතා ‍සොයාබැලීම සඳහා විශේෂ කාරක සභාවක් වශයෙන් කටයුතු කළ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව 2016-10-28 දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

  වාර්තාව බාගත කරන්න ඇමුණුම්

 • “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණය

  USAID ආයතනයේ ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු ව්‍යාපෘතිය සමඟ එක්ව මෙහෙයවන ලද “තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ පනත” සම්බන්ධයෙන් කාර්ය මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීම සඳහා වූ සම්මන්ත්‍රණයක් 2016.08.16 දින පවත්වන ලදී.

  තවදුරටත්


රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය සහ භෞතික කාර්ය සාධනය හා සම්බන්ධ තොරතුරු මාර්ගගතව ලබාගැනීම පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන

2017-01-17
1
පාර්ලිමේන්තුවේ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 ජනවාරි 09, 10 සහ 11 යන දිනයන්හි දී සියලුම රාජ්‍ය ආයතන සහ පළාත් පාලන ආයතනවල නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පුහුණු වැඩසටහනක් සංවිධානය කරන ලදී. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වූයේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ විෂයපාත්‍රතාවට ලක්වන සියලු රාජ්‍ය සහ පළාත් පාලන ආයතනවල තොරතුරු මාර්ගගතව ලබාගැනීමයි.   පරිගණක වැඩසටහනට දත්ත ඇතුළත් කරන නිලධාරීන්ට මෙමඟින් මූලික පුහුණුවක් ලබාදුන් අතර මෙම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසිනි.    
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-01-17 රාජ්‍ය ආයතනවල මූල්‍ය සහ භෞතික කාර්ය සාධනය හා...
2016-12-28 හිටපු අගමැති රත්නසිරි වික්‍රමනායක මහතාගේ...
2016-12-10 මන්ත‍්‍රීවරුන් සඳහා වන චර්යා ධර්ම...
2016-12-03 මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව - මාධ්‍ය හමුව
2016-11-19 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ අනු කමිටුවල...
තවත්

2017 පෙබරවාරි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු

2017-02-09
කථානායක ගරු කරු ජයසූරිය මහතා මූලසනාරූඪ විය.   කථානායකතුමාගේ නිවේදන‘A’ :  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතාගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්තමාන තත්වය   ලිපිලේඛනාදිය පිළිගැන්වීම(i)    2013 සහ 2014 වර්ෂ සඳහා පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කොමසාරිස් (ඔම්බුඩ්ස්මන්) කාර්යාලයේ(ii)   2013/2014 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාවේ(iii)  2012 වර්ෂය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේවාර්ෂික වාර්තා   කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම(i)    ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව එම කාරක සභාවේ සභාපති ගරු තිලක් මාරපන මහතා විසින් පිළිගන්වන...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2017-02-09 2017 පෙබරවාරි මස 09 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-02-08 2017 පෙබරවාරි මස 08 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-02-07 2017 පෙබරවාරි මස 07 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-01-27 2017 ජනවාරි මස 27 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
2017-01-26 2017 ජනවාරි මස 26 වැනි දින සභාවේ කටයුතු
තවත්

පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු

2017-02-13
2017 පෙබරවාරි මස 7 වැනි දින රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 2017 පෙබරවාරි මාසයේ දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කර පහත සඳහන් පරිදි එකඟ වන ලදී:-
තවදුරටත් කියවන්න

රැස්වීම් සතියේ
පළමු දිනය
මාතෘකාව
2017-02-21 පෙබරවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-02-07 පෙබරවාරි මස පළමුවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ...
2017-01-24 ජනවාරි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතියේ සභාවේ කටයුතු
2016-10-27 2016 ඔක්තෝබර් මස 27 වැනි දින සඳහා සංශෝධිත සභාවේ...
2016-10-20 ඔක්තෝබර් මස 20 වැනිදා සහ දෙවැනි රැස්වීම්...
තවත්

මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි රැස්වීම් සතිය)

2015-05-25
mace
  මැයි 19දිනට නියමිතව තිබූ ‘සාපරාධී කාරණා සම්බන්ධයෙන් අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගිතාව දැක්වීමේ පනත’ යටතේ නියමය පිළිබඳ විවාදය නොපැවැත්විණි. භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ මහ බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්...
තවදුරටත් කියවන්න

දිනය මාතෘකාව
2015-05-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මැයි මස දෙවැනි...
2015-03-24 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (මාර්තු මස දෙවැනි...
2015-02-25 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (පෙබරවාරි මස දෙවැනි...
2015-02-13 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජන 29 - පෙබ 10)
2015-01-23 මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුව (ජනවාරි මස පළමුවැනි...
තවත්
පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ තෙවන වාර්තාව
2016.11.29 දින ඉදිරිපත් කරන ලද මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ 6 වන වාර්තාව
"පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගිත්වය ඇතිව ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය පුළුල් කිරීම: තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ දකුණු ආසියාතික ආයතනය (SAITM) ආදර්ශයක් ලෙස ගනිමින්" පිළිබඳ අධ්‍යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ උසස් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ අනු කාරක සභාවේ වාර්තාව
ඵලදායී තොරතුරු තාක්ෂණික පද්ධතීන් උපයෝගී කර ගනිමින් රජයේ ආදායම එකතු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් විසින් සහ පාර්ශ්වකරුවන් අතර ගත යුතු පියවර නිර්දේශ කිරීම සඳහා වූ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අතුරු වාර්තාව
2017 අයවැය හි රාජ්‍ය මුදල්, මූල්‍ය සහ ආර්ථික උපකල්පන පිළිබඳ ඇගයීම පිළිබඳව රජයේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ වාර්තාව
අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිළිබඳ කාර්යාලය (පිහිටුවීම, පරිපාලනය කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම) පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ වාර්තාව

සියලු කාරක සභා වාර්තා

මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් නොමැත.

සභා සැරිය

පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භයේ 360° පරිදර්ශනය..නරඹන්න

ඡායාරූප ගැලරිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුවේ ඡායාරූප..නරඹන්න

වාර්තා චිත්‍රපටිය

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌මේන්තුව පිළිබඳ වාර්තා චිත්‍රපටිය නරඹන්න..නරඹන්න

පාර්ලිමේන්තු දිනදසුන

පාර්ලිමේන්තු ජංගම යෙදුම බාගත කරන්න

© ශ්‍රී ලංකා පාර්ලි‌‌මේන්තුව.සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි.

විසඳුම Lankacom විසිනි